Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός

Σκοπός της δράσης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» είναι:

 • H αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω της ποιοτικής αναβάθµισης των παραγόµενων προϊόντων σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της εµπορίας.
 • H στήριξη μικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονοµικά βιώσιµες.
 • H ενίσχυση συλλογικών δοµών (π.χ. συνεταιρισµοί, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οινοπαραγωγών, Διεπαγγελµατική Ένωση).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου.

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 10.000€ έως 200.000€.

Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το «Εθνικό πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023». 

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε:

 • 50% των δαπανών για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
 • 40% των δαπανών για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης.
 • 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως αυτά ορίζονται στον άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

Επιδοτούνται

Δαπάνες που συνδέονται με τις ακόλουθες δράσεις για στήριξη:

 • Παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων – βελτίωσης προϊόντος.
 • Ποιοτικού ελέγχου.
 • Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων.
 • Επενδύσεων που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει:

 • Να προσκομιστούν στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό π.χ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης ή/και των κύριων μετόχων.
  • Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση/δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσής της.
  • Σε περίπτωση δανεισμού, υποβάλλεται επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του έργου, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων το εγκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου και η μηνιαία δόση.
 • Να τεκμηριωθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των προτεινόμενων στρατηγικών και των τιθέμενων στόχων και ο πιθανός αντίκτυπος και η συμβολή στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων της επεξεργασίας ή της εμπορίας και η προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
 • Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτηση και μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων τους.
 • Να περιλαμβάνονται δύο οικονομικές προσφορές. Σε κάθε περίπτωση, για την κατάρτιση του αιτούμενου προϋπολογισμού, λαμβάνεται υπόψη η οικονομικότερη από αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος επωμίζεται το επιπλέον κόστος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.

Προθεσμία υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης: 30.09.2018.