Δημοσίευση της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός

Στόχος της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 50.000.000€ (δημόσια δαπάνη).

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων που εντάσσονται στο πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με τη συμπλήρωση του η επιχείρηση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, σύμφωνα με την πρόσκληση.

Προϋπόθεση συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη δράση είναι με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου να επιτυγχάνεται η αναβάθμιση τουλάχιστον μίας βαθμίδας:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 5.000€ ως 50.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Επιδοτούνται

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Mobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου (είτε ιδία κεφάλαια, είτε τραπεζικός δανεισμός) και να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Προθεσμία υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση είναι η 17.09.2018.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η αξιολόγηση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός ή να λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού