Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός

Στόχος της δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου από μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 150.000.000€ (δημόσια δαπάνη).

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στους 9 στρατηγικούς κλάδους προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 50.000€ ως 400.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιδοτούνται

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μεταφορικά μέσα.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Προθεσμία υποβολής

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ξεκινά στις 27 Ιουνίου 2018 και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Η αξιολόγηση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού ή λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.