Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ.

Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 120.000.000€ (δημόσια δαπάνη).

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για την επένδυσή τους μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις – Τουριστικά καταλύματα που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:
 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 25.000€ ως 400.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 45% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού (για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ) αυξάνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και φτάνει στο 50%.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (είτε ιδία κεφάλαια είτε τραπεζικός δανεισμός).

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες αναφέρονται: 

 • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως ξενοδοχεία 3*** και άνω και δυναμικότητας 10 έως 50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις σε κατηγορία 3*** και άνω και ξενώνες φιλοξενίας νέων.
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, όπως αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό κατοικιών τρεις (3), ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα κατηγορίας 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 10 κλινών.
 • Τουριστικά γραφεία.
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου και άλλες ειδικές/εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Επιδοτούνται

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε εκθέσεις, μέχρι 15.000€.
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, μέχρι 40.000€.
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, μέχρι 10.000€.
 • Μεταφορικά μέσα, μέχρι 25.000€.
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, μέχρι 4.000€.

Προθεσμία υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση έως και τις 15.05.2018 και ώρα 17:00.