Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός 

Στόχος της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με το τελικό προϊόν να είναι μη γεωργικό*» είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους, της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Σημειώνεται πως η δημόσια ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000€ (τριάντα εκατομμύρια ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν συσταθεί έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιλέξιμη είναι κάθε νομική μορφή επιχείρησης εκτός από αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 600.000 έως 3.000.000. Η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια Μέγεθος επιχείρησης
Πολύ μικρές και μικρές Μεσαίες
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία,
Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα,
Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο
50% 45%
Κρήτη και Ιόνια Νησιά 45% 35%
Δυτική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα 40% 35%
Δυτική Αττική, Νότιο Αιγαίο,
Πειραιάς και Νήσοι
40% 30%
Βόρειος, Δυτικός, Νότιος και
Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Ανατολική Αττική
30% 20%


*Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας), μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
  • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας και ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου (για τη διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής του προϊόντος).
  • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
  • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards).
  • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων).
  • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
  • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Προθεσμία υποβολής

Η υποβολή προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ξεκίνησε στις 13/07/2017 με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2017.

Διαχείριση επενδυτικού φακέλου

Υφιστάμενη συνεργασία με ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ.

 

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού