Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός 

Στόχος της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με το τελικό προϊόν να είναι γεωργικό*» είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους, της ενσωμάτωσης διαδικασιών καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Σημειώνεται πως η δημόσια ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€ (εκατόν είκοσι εκατομμύρια ευρώ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως και την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιλέξιμη είναι κάθε νομική μορφή επιχείρησης εκτός από αυτές που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 600.000 έως 5.000.000. Η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Προϋπολογισμός και ποσοστό χρηματοδότησης
Μικρά νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο) 75%
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
Θεσσαλία,
Ήπειρος
50%
Δυτική Ελλάδα,
Κεντρική Μακεδονία,
Ιόνια Νησιά
Πελοπόννησος,
Κρήτη
Στερεά Ελλάδα,
Δυτική Μακεδονία,
Αττική
40%

 

*Κρέας–πουλερικά–κουνέλια, γάλα, αυγά, σηροτροφία–μελισσοκομία–σαλιγκαροτροφία–διάφορα ζώα, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα (εξαιρείται η ίδρυση ελαιοτριβείου), οίνος, οπωροκηπευτικά, τυποποίηση και εμπορία ανθέων, ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες), φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, σπόροι, ακρόδρυα και ξηροί καρποί.
Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.
Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. 
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων, όπως ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης/μεταποίησης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.
 • Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
 • Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά την ίδρυση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP). 
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων). 
 • Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού. 
 • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Προθεσμία υποβολής

Η υποβολή προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ξεκίνησε στις 16/05/2017 με καταληκτική ημερομηνία 31/12/2017.

Διαχείριση επενδυτικού φακέλου

Υφιστάμενη συνεργασία με ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ.