Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά

Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη της οικονομίας των παραγωγών που δεν μπορούν να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική δραστηριότητά τους και να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες αποκατάστασης των ζημιών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, οι οποίες προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή κλιματικά γεγονότα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του καθεστώτος «Επενδύσεις αποκατάστασης ζημιών» του Υπομέτρου 5.2 που εντάσσεται στο Μέτρο 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2022.Το καθεστώς συγχρηματοδοτείται απολογιστικά από:

 • Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 • Το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί σε αναγγελία ζημιάς, με την υποβολή αρχικής αίτησης χορήγησης ενίσχυσης.

Φυσικά πρόσωπα

Δικαιούχος του καθεστώτος μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης:

 • Είναι ενεργός γεωργός εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ.
 • Έχει υποβάλλει ενιαία αίτηση εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της στήριξης και του έτους εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
 • Είναι ασφαλιστικά ενήμερος της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛΓΑ για το έτος 2023.
 • Είναι νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης που υπέστη το ζημιογόνο αίτιο ή μελισσοκόμος κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου και λειτουργεί νόμιμα.

Νομικά πρόσωπα

Δικαιούχος του καθεστώτος μπορεί να είναι κάθε νομικό πρόσωπο που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης:

 1. Έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό δίκαιο και εμφανίζεται με τη νομική μορφή ομόρρυθμης εταιρείας (ΟΕ), ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ), εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ).
 2. Είναι μικρομεσαία επιχείρηση.
 3. Λειτουργεί τουλάχιστον 1 έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
 4. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Β, έχει διάρκεια τουλάχιστον 10 έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, και σε κάθε περίπτωση τόση διάρκεια ώστε να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος.
 5. Είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ.
 6. Έχει την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και η κύρια δραστηριότητά του είναι η γεωργία.
 7. Έχει υποβάλει ενιαία αίτηση εκμετάλλευσης με έτος υποβολής το ίδιο έτος που εκδηλώθηκε το ζημιογόνο αίτιο.
 8. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο.
 9. Είναι ασφαλιστικά ενήμερο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον Ν.3877/2010, για το 2023, το έτος εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου.
 10. Δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.
 11. Είναι νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης που υπέστη το ζημιογόνο αίτιο με νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσης.
 12. Αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης πρότασης στήριξης στο καθεστώς της παρούσας.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση της ενότητας 4 που υπάρχει πιο πάνω, νομικά πρόσωπα που έχουν διάρκεια ισχύος μικρότερη από 10 χρόνια κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, μπορούν να την παρατείνουν το αργότερο μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης στο καθεστώς.

Η διάρκεια του νομικού προσώπου υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης και του έτους λύσης της εταιρικής σχέσης.

Δεν γίνεται δεκτή η ισχύς αορίστου διάρκειας της εταιρικής σχέσης. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στη δεκαετία.

Όπου γίνεται χρήση του όρου νομικό πρόσωπο, νοείται το νομικό πρόσωπο όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, και όχι νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε Ομάδα Γεωργών ή που ελέγχονται από αυτές.

Επιπλέον, δεν θεωρούνται δικαιούχοι του καθεστώτος τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.

Προϋπολογισμός δράσης

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται έως το 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως:

 • 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών όταν έχει επέλθει ολοσχερής καταστροφή.
 • 100.000 ευρώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης.

Διάρκεια υλοποίησης

Είναι η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας ένταξης και της ημερομηνίας υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής.

Η διάρκεια υλοποίησης των δαπανών επανόρθωσης των ζημιών ορίζεται στους 12 μήνες.

Σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις παρέχεται παράταση του χρόνου υλοποίησης που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους 6 μήνες.

Η παράταση χορηγείται με την διαδικασία της τροποποίησης των στοιχείων πράξης, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου όπου τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την παράταση.

Σε καμία περίπτωση η ημερομηνία υποβολής της τελικής αίτησης πληρωμής δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 30.09.2025.

Περιοχή εφαρμογής

Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται:

 • Στις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2023.
 • Στην περιοχή του δήμου Δομοκού της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel.
 • Στους δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της περιφερειακής ενότητας Έβρου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που επλήγησαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2023.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Α. Δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών

α. Για την αποκατάσταση πάγιου κεφαλαίου και εξοπλισμού μέσα από:

 • Την αποκατάσταση υφιστάμενων γεωργικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που είναι σύμφωνη με τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές
 • Την κατασκευή σύγχρονων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης, που τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές
 • Την αγορά καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, σε αντικατάσταση παλαιότερου τύπου

β. Για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των μελισσοσμηνών, μέσα από:

 • Την αντικατάσταση ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου
 • Την αγορά βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου

γ. Γενικές δαπάνες που δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του συνόλου των δαπανών και αφορούν:

 • Δαπάνες για αμοιβές μηχανικών, γεωπόνων
 • Διαχειριστικά έξοδα φακέλου

Β. Δαπάνες για την επίτευξη της ενεργειακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας των αγροτικών μονάδων, συνδεδεμένων ή μη διασυνδεδεμένων με το δίκτυο, εφόσον προϋπήρχαν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση δαπανών της ενότητας Β είναι η ύπαρξη ενισχυόμενων δαπανών της παραγράφου α από την ενότητα Α.

Επιπλέον, οι επενδύσεις της παραγράφου α από την ενότητα Α δεν μπορούν να ξεπερνούν την αρχική κατάσταση που υπήρχε σε δυναμική ζωικού κεφαλαίου πριν από την εκδήλωση του καταστροφικού συμβάντος.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δεν προβλέπονται κριτήρια επιλογής για την συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων. Έτσι, οι δικαιούχοι του μέτρου θα μπορούν να αξιολογηθούν και να εγκριθούν άμεσα.

Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων, υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδονται τμηματικά τα αποτελέσματα του ΠΑΔΕ.

Ωστόσο, εάν ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί, δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης αύξησης τους με πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των υποψηφίων.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε online τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση στήριξης μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) από 07.03.2024 έως και 31.07.2024 στις 15:00.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της δράσης.