Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης για να:

 • Αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.
 • Υποστηριχτεί η μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος.

Υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν από την 01.01.2022 και διαθέτουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ.

Προέρχεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ 2021-2027) που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και κατανέμεται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης και στις επιλέξιμες γεωγραφικές ενότητες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 ευρώ έως 12 εκατ. ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Περιοχή εφαρμογής

Ως επιλέξιμες περιοχές της δράσης ορίζονται οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς.

Το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης περιλαμβάνει τον δήμο Μεγαλόπολης και τους όμορους δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. H διαθεσιμότητα χώρου εγκατάστασης.
 2. Oι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών και η διαδικασία έκδοσής τους.
 3. Tο ποσοστό των διαθέσιμων κεφαλαίων σε σχέση με το συνολικό κόστος επένδυσης.
 4. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022.
 5. Ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022.
 6. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022.
 7. Ο δείκτης διάρθρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022.
 8. Ο δείκτης συνολικής ικανότητας δανεισμού σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022.
 9. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR).
 10. Η ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων δανείων (ΙΑΤΔ).
 11. Η αύξηση της απασχόλησης και κυρίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

 • Εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 • Κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
 • Για παροχή υπηρεσιών
 • Λογισμικού
 • Προσωπικού

Για τις δαπάνες εντός των περιφερειακών ενισχύσεων το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 60% έως 70%.

Για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 75%.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με το είδος της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την online αίτησή σας μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από 15.03.2024 στις 12:00 έως και 15.05.2024 στις 15:00.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.