Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης για να:

 • Αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.
 • Υποστηριχτεί η μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος.

Υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν από οποιαδήποτε διενέργεια πράξης που αφορά την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.

Νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μετά την 01.01.2022.

Προϋπολογισμός δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ.

Προέρχεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ 2021-2027) που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και κατανέμεται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης και στις επιλέξιμες γεωγραφικές ενότητες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 500.000 ευρώ έως 12 εκατ. ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Περιοχή εφαρμογής

Ως επιλέξιμες περιοχές της δράσης ορίζονται οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς.

Το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης περιλαμβάνει τον δήμο Μεγαλόπολης και τους όμορους δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. H διαθεσιμότητα χώρου εγκατάστασης.
 2. Oι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών και η διαδικασία έκδοσής τους.
 3. Tο ποσοστό των διαθέσιμων κεφαλαίων σε σχέση με το συνολικό κόστος επένδυσης.
 4. H επαγγελματική εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης που είναι συναφής με τον τομέα δραστηριότητας της επένδυσής.
 5. H γενική επαγγελματική εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης.
 6. O εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR).
 7. Η Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων Δανείων (ΙΑΤΔ).
 8. Η αύξηση της απασχόλησης και κυρίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

 • Εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
 • Κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
 • Για παροχή υπηρεσιών
 • Λογισμικού
 • Προσωπικού

Για τις δαπάνες εντός των περιφερειακών ενισχύσεων το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 60% έως 70%.

Για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 75%.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με το είδος της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την online αίτησή σας μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από 15.03.2024 στις 12:00 έως και 15.05.2024 στις 15:00.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.