Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» στοχεύει στη:

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων
 • Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της δράσης του ΤΑΑ – 16874 με τίτλο: «Εξοικονομώ Επιχειρώντας».

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 105,6 εκατ. ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ενισχύονται υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως τις 31.12.2023.
 • Υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Έχουν εκδώσει το 1ο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) ή τον ενεργειακό έλεγχο της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών, ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.
 • Δηλώνουν υπεύθυνα ότι στη διεύθυνση της επιχείρησης μπορεί να τοποθετηθεί ο προτεινόμενος εξοπλισμός και δεν υπάρχει περιορισμός από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ή κανονισμούς λειτουργίας, όπως κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτιρίου κ.λπ.
 • Καταθέτουν συναίνεση του ιδιοκτήτη με υπεύθυνη δήλωσή του πριν από την οριστικά υποβληθείσα αίτηση.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος στόχος είναι η μείωση των εκτιμωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), συγκεκριμένα μέσω μείωσης των εκτιμώμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 30%.

Ο στόχος είναι υποχρεωτικός. Έτσι, οι αιτήσεις που δεν τον πληρούν απορρίπτονται από τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης.

Η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου για τη μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 30% θα προκύπτει από τη σύγκριση του 1ου ΠΕΑ, που καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος πριν από την έναρξη της επένδυσης, και του 2ου ΠΕΑ, που καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την επένδυση, για την εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου επιτυγχάνεται μόνο με ενεργειακό έλεγχο.

Η διάρκεια υλοποίησης σε κάθε αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έγκρισή της στο πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή αιτήματος για καταβολή της ενίσχυσης της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 30.09.2025.

Προϋπολογισμός δράσης

Επιδοτούνται όλες οι επιχειρήσεις: μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες.

Η επιδότηση βασίζεται στην ένταση της ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ανά μέγεθος επιχείρησης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis:

Μέγεθος επιχείρησης

Μέγιστη ενίσχυση

(χωρίς ΦΠΑ) 

Μέγιστος προϋπολογισμός
επιλέξιμων δαπανών
(χωρίς ΦΠΑ)
Ένταση ενίσχυσης
Πολύ μικρή ή μικρή 10.000€
20.000€ 50%
Μεσαία ή μεγάλη 10.000€ 25.000€

40%

Περιοχή εφαρμογής

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Δαπάνες εξοπλισμού για:

 • Αγορά 1 νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
 • Αγορά 1 νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης
 • Αγορά έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας με τοποθέτηση πίσω από τον μετρητή του δικτύου
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπάνες υπηρεσιών για:

 • Εκτέλεση των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, όπως κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού: αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.
 • Έκδοση 2 πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Τα υποβληθέντα πιστοποιητικά θΣα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς ενεργειακούς επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για το ασυμβίβαστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Υλοποίηση ενεργειακού ελέγχου –πριν από την έναρξη της επένδυσης και ύστερα από αυτήν, αντίστοιχα με τη διαδικασία για τα ΠΕΑ– η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη ΠΕΑ). Οι 2 ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς ενεργειακούς ελεγκτές.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η υποβολή των αιτήσεων για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» ξεκίνησε στις 22.02.2024 και θα διαρκέσει μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Για την επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (first in, first out).

Έτσι, οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των αιτήσεων και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων, όπως ορίζονται στην πρόσκληση.

Μετά την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις θα παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες αιτήσεις με βάση τη χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.