Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση «Πρόσκληση συμμετοχής σε Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για έως 10.000 ανέργους ηλικίας 25 έως 45 ετών, εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ, που έχουν υποδειχθεί σε επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και έχουν προεπιλεγεί από αυτές.

Η αναβάθμιση δεξιοτήτων υλοποιείται μέσα από την παροχή εξ αποστάσεως προγραμμάτων ΣΕΚ διάρκειας 80 ωρών, από τις οποίες τουλάχιστον 60 ώρες αφορούν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Την κατάρτιση των ωφελούμενων ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Το αντικείμενο του προγράμματος της απασχόλησης είναι η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων για 6 μήνες σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση οφείλουν να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Οι ενισχύσεις που δίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος της απασχόλησης, χορηγούνται με βάση:

  • Τον Κανονισμό (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

ή

  • Το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής, όπως ισχύει.

Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται από τον δυνητικά δικαιούχο κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής / χρηματοδότησης.

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 (L352) της Επιτροπής (De Minimis), απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στη δράση είναι να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής / χρηματοδότησης.

Η προϋπόθεση για τη μη μείωση του προσωπικού πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής / χρηματοδότησης έως και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, καθώς και κατά την ημερομηνία πρόσληψης του ωφελούμενου / των ωφελούμενων από την επιχείρηση.

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν με βάση το άρθρο 32 του κανονισμού με αριθ. 651/2014 (L187) της Επιτροπής, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στη δράση είναι η δημιουργούμενη θέση εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στη συγκεκριμένη επιχειρηματική εγκατάσταση, σε σχέση με τον μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών μέχρι τον μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής / χρηματοδότησης, μετά την αφαίρεση τυχόν απωλειών θέσεων εργασίας από τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των 12 μηνών.

Προϋπολογισμός δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 49.731.600 ευρώ.

Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης θα κατανεμηθεί μέσα στο 2024 σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για:

  • Το πρόγραμμα της ΣΕΚ,  συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης, ανέρχεται στα 8,4 εκατ. ευρώ για έως 10.000 ωφελούμενους ανέργους.
  • Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέρχεται στα 41.331.600 ευρώ για τη δημιουργία έως 7.500 θέσεων εργασίας.

Η δαπάνη που θα προκύψει από τη δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας από ανέργους που θα ολοκληρώσουν τη ΣΕΚ και θα πιστοποιηθούν για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν θα καλυφθεί από πόρους της ΔΥΠΑ.

Ποσό επιχορήγησης

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν με βάση το άρθρο 32 του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (L187) της Επιτροπής ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ και 800 ευρώ κάθε μήνα.

Αφορά προσλήψεις ωφελούμενων ηλικίας 25-30 ετών και 31-45 ετών αντίστοιχα, ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με 25 ασφαλιστικές ημέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε:

i. Μειονεκτική θέση – αφορά άτομα που:

α. Είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 6 μήνες και πάνω.

ή

β. Είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση πριν από τη συμμετοχή τους στη δράση κατάρτισης της πρόσκλησης.

Ή

ii. Ιδιαίτερα μειονεκτική θέση – αφορά άτομα που:

α. Είναι εγγεγραμμένα στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ για πάνω από 24 μήνες.

ή

β. Είναι εγγεγραμμένα στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ για πάνω από 12 μήνες και ανήκουν στην κατηγορία β της ενότητας i για ανέργους σε μειονεκτική θέση.

Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν με βάση τον κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 (L352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis), η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας ανέρχεται:

  • Στο 100% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-30 ετών με 1.022 ευρώ.
  • Στο 80% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 31-45 ετών με 817,60 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μια ενιαία επιχείρηση από τη δράση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, ή των 100.000 ευρώ όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης.

Aφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου, για 6 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μεικτών αποδοχών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας.

Διάρκεια υλοποίησης της δράσης

Ορίζεται από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2024.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς και με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής / χρηματοδότησης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.