Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (ΜΙ) για το 2023» έχει σκοπό την εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις αναφορικά με το μεταφορικό κόστος που καλούνται να πληρώνουν για τις μεταφορές τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με το τίμημα που καταβάλλουν αντίστοιχου μεγέθους επιχειρήσεις της ηπειρωτικής χώρας. Συνεπώς, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του οικονομικού μειονεκτήματος που επιβαρύνει τις απομακρυσμένες νησιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε με τη σειρά τους να συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το κόστος μεταφοράς προϊόντων χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ο προϋπολογισμός της δράσης για το έτος 2023 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του Εμπορίου, της Μεταποίησης, των Καταλυμάτων και της Εστίασης καθώς και των Ανακυκλώσιμων Υλικών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα νησιά της ελληνικής επικράτειας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Ν.4832/2021, όπως ισχύει.
 2. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), για τον οποίο εμφανίζουν ενεργή δραστηριότητα.
 3. Να έχουν κύκλο εργασιών, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, αυτές, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας τους, εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες.
 4. Να είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δηλαδή να παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο εργασιών).
 5. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις παρακάτω μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Κοινωνικής Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις αυτών) και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν, εφόσον εγκριθούν, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2024).
 6. Να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο ή σε περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, σε επιμελητήριο που καλύπτει τη νησιωτική τους έδρα. Στην περίπτωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των ενώσεων αυτών, αρκεί η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ.), ενώ στην περίπτωση των επαγγελματικών αγροτών, αρκεί η εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή οι δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδικοίκησης (ΟΤΑ.) Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.

Προϋπολογισμός δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης για το έτος 2023 ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

 1. 4 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις με έδρα νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους.
 2. 13,5 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις με έδρα νησιά με πληθυσμό από 3.101 μέχρι 30.000 κατοίκους.
 3. 14,5 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις με έδρα νησιά με πληθυσμό από 30.001 μέχρι 150.000 κατοίκους.
 4. 8 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις με έδρα νησιά με πληθυσμό πάνω από 150.001 κατοίκους.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας (εκτός από Κρήτη, Εύβοια και Λευκάδα), όπως προβλέπεται από τις παρ.1 και 2 του άρθρου του Ν.4832/2021. Κατ' εξαίρεση, σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη μπορεί να χορηγηθεί Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με κριτήρια του άρθρου 19 του Ν.4832/2021.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αφορούν το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τα νησιά, που τεκμηριώνεται με τα παρακάτω παραστατικά:

 • Φορτωτική, τιμολόγιο-δελτίο αποστολής
 • Συγκεντρωτική καρτέλα μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Ναύλος ιδιόκτητου επαγγελματικού φορτηγού οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων της επιχείρησης.

Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται με αναδρομική ισχύ από 01.01.2023 έως και 31.12.2023, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η εγγραφή για αίτηση συμμετοχής και η ενέργεια αίτησης χρηματοδότησης των δικαιούχων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. Η ημερομηνία προθεσμίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης αναμένεται να ανακοινωθεί.

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης.

Η επιλογή και η ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με άμεση αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.