Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3» (Δράση ESO4.1.α) αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3 προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση τους, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό με την πρόσληψη ανέργων με αυξημένα προσόντα.

Στόχος της δράσης είναι να:

 • Αυξηθεί η συμμετοχή ανέργων στην αγορά εργασίας.
 • Περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027) και συγκεκριμένα στην Προτεραιότητα 4Β «Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)», του Στόχου Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 12,5 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 120%.

Δικαιούχοι της δράσης

Ενισχύονται υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • Έχουν πλήρως ή μερικώς κλεισμένη τη διαχειριστική χρήση του 2022.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς με κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας του προγράμματος.

Ανάλογα με τις υφιστάμενες ΕΜΕ της επιχείρησης, για το έτος 2022, διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός ωφελούμεν

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 0 έως 3 ΕΜΕ Ένας (1) ωφελούμενος
 από 3 έως 9 ΕΜΕ Έως δύο (2) ωφελούμενοι
Περισσότερες από 9 ΕΜΕ  Έως τρεις (3) ωφελούμενοι

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν οι ΟΤΑ και όλοι οι δημόσιοι φορείς που αναφέρθηκαν νωρίτερα, μεμονωμένα ή από κοινού, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%.
 • Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 25/Α/03.03.1994) και του Β. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών: franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.
 • Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
 • Νυχτερινά κέντρα.
 • Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγούμενων ως εποχικό προσωπικό τους.
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις και υπό ίδρυση επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση είναι 170.000 ευρώ.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Μηνιαίο μισθολογικό κόστος
 • Έμμεσες δαπάνες

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύναψη σύμβασης της επιχείρησης με τον ωφελούμενο με μικτό μισθό που δεν είναι κατώτερος από αυτόν που λήφθηκε υπόψη στον υπολογισμό που αναφέρθηκε νωρίτερα. Επιπλέον, εφόσον προκύψουν επιπλέον εργοδοτικές ή άλλες εισφορές για κάθε ειδικότητα, θα επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 26.02.2024 στις 09:00 έως 08.05.2024 στις 15:00 μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι άμεση (First In, First Out).

Έτσι, κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.