Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3» (Δράση ESO4.1.δ) αφορά την ενίσχυση ανέργων προκειμένου να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε τομείς της στρατηγικής RIS3, με επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

Στόχος της είναι να αυξηθεί η συμμετοχή ανέργων στην αγορά εργασίας και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της περιφέρειας.

Υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027) και συγκεκριμένα στην Προτεραιότητα 4Β «Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)», του Στόχου Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων».

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 120%.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν από ανέργους με ειδικότητα (τίτλο σπουδών) συναφή με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους.

Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ως κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή συστεγασμένων επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις:

 • Που θα ιδρυθούν μετά τις 28.12.2023.
 • Των οποίων οι μέτοχοι – εταίροι/ιδιοκτήτες τους είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και όσοι επιτηδευματίες, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα (δεν έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος) 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Που θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε ΚΑΔ που είναι συναφείς με την ειδικότητα (τίτλο σπουδών) των μετόχων – εταίρων/ιδιοκτητών και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της πρόσκλησης, σύμφωνα με την στρατηγική RIS3.
  Σε περίπτωση ίδρυσης εταιρίας με δραστηριότητα συναφή με τον τίτλο σπουδών των εταίρων/μετόχων, αυτοί πρέπει να κατέχουν συνολικά πάνω από το 50% του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου.
  Για τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων θα πρέπει το 20% των μελών να έχουν τίτλο σπουδών συναφή με τη δραστηριότητα.

Καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να:

 • Διαθέτουν μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ που είναι συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών).
 • Μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
 • Μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Ο περιορισμός της μισθωτής εργασίας δεν ισχύει στις περιπτώσεις των εταίρων/μελών ΚΟΙΝΣΕΠ που θα απασχολούνται ως μισθωτοί αποκλειστικά και μόνο στις ΚΟΙΝΣΕΠ που θα επιχορηγηθούν από τη δράση.

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά 4 προϋποθέσεις. Ωστόσο, σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να απορριφθεί η αίτηση χρηματοδότησής τους.

Έτσι, οι δικαιούχοι πρέπει να:

 1. Είναι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και έως την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων στην ΔΥΠΑ, κατά το διάστημα δημοσίευσης της πρόσκλησης.
 2. Κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αποκλειστικά σε ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
  Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
  Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικά επιλέξιμοι και συναφείς με την ειδικότητα του δικαιούχου.
 3. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο σε χρονικό διάστημα το αργότερο έως και 3 μήνες από την έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
  Σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης, η ισχύς θα είναι τουλάχιστον έως τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή η επαγγελματική εγκατάσταση στην κατοικία του δικαιούχου, κύρια ή δευτερεύουσα.
 4. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Μετά τη λήψη της επιστολής ενημέρωσης αποτελεσμάτων έγκρισης στη δράση και μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΥΟ, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τα στοιχεία της υπό σύστασης επιχείρησης με την καταχώριση του νέου ΑΦΜ και των δικαιολογητικών που ορίζονται από το πρόγραμμα εντός αποκλειστικού χρονικού περιθωρίου 2 μηνών μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) εφόσον επιλέξουν τον χρήστη Συντονιστή.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης των δικαιολογητικών που ορίζονται από το πρόγραμμα, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν οι ΟΤΑ και όλοι οι δημόσιοι φορείς που αναφέρθηκαν νωρίτερα με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, μεμονωμένα ή από κοινού, άμεσα ή έμμεσα.
 2. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, που εκμεταλλεύονται, κατόπιν σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών, όπως franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.ά.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ μέσα από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 80% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και μπορεί να ανέλθει στο 100%, εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες προσωπικού τουλάχιστον 1 ΕΜΕ.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αφορούν:

 • Προσωπικό
 • Εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και όργανα
 • Ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου
 • Κτίρια, γήπεδα, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Παροχή υπηρεσιών
 • Λειτουργικές δαπάνες
 • Λογισμικό
 • Προβολή, προώθηση και δικτύωση
 • Έμμεσες δαπάνες

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να λάβουν τη χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά 5 κριτήρια:

 1. Χρόνος συνεχόμενης ανεργίας του δικαιούχου ή του μέσου όρου των εταίρων/μετόχων μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης – μέγιστος βαθμός 20 μονάδες.
 2. Σπουδές του δικαιούχου ή των εταίρων / μετόχων σχετικές με τον τομέα δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου και ανάλογα με τον τίτλο σπουδών – μέγιστος βαθμός 20 μονάδες.
 3. Επαγγελματική εμπειρία των εταίρων / μετόχων σχετικές με τον τομέα δραστηριότητας του επενδυτικού σχεδίου και ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας – μέγιστος βαθμός 20 μονάδες.
 4. Αρτιότητα, πληρότητα και βιωσιμότητα επιχειρηματικού σχεδίου – μέγιστος βαθμός 25 μονάδες.
 5. Το επιχειρηματικό σχέδιο έχει αναπτυχθεί/ωριμάσει μέσα από Δομές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδες) – μέγιστος βαθμός 15 μονάδες.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 04.03.2024 στις 09:00 έως 26.06.2024 στις 15:00 μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.