Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης» (Δράση RSO2.1.β) αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων προκειμένου να υλοποιήσουν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, όπως τη θεμελιώδη αναβάθμιση – αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανών και γραμμών παραγωγής.

Στόχος της δράσης είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ για την κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον 72.000 MWh.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027) και συγκεκριμένα στην Προτεραιότητα 2 «Bιώσιμη διαχείριση πόρων και υποδομών» και στον Ειδικό Στόχο RSO2.1 «Προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε έως 25 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δεν υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ενεργειακό έλεγχο κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ A’ 143/9.11.2015).

Επιπλέον, πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν τουλάχιστον 5 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (με  κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε 1 επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ωστόσο, δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης δεν έχουν:

 • Οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές ως κύριοι εταίροι) με ποσοστό μεγαλύτερο από 25%,. Επιπλέον, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης κάθε είδους αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κ.ά.
 • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών, π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.
 • Οι συστεγασμένες επιχειρήσεις, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

Η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της ή/και σε υποκαταστήματά της, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ποσό ενίσχυσης

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 50.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αφορούν:

 • Εξοπλισμό
 • Παροχή υπηρεσιών

Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για επενδύσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τη συμμόρφωση με ενωσιακά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε ισχύ.

Ωστόσο, μπορούν να χορηγούνται ενισχύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με ενωσιακά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση υλοποιείται και ολοκληρώνεται τουλάχιστον 18 μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
  Ωστόσο, δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης δεν είναι επιλέξιμες. Το σύνολο των δαπανών δεν θα πρέπει να αφορά σε βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια.
 • Εκείνες που σχετίζονται με τις επεμβάσεις που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου και οδηγούν σε κατ’ έτος εξοικονόμηση τελικής ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση των ΜμΕ πριν από την υλοποίηση των επεμβάσεων, όπως προκύπτει από τη μέση ετήσια κατανάλωση τελικής ενέργειας των τελευταίων 5 ετών.

Κριτήριο επιλεξιμότητας

Η αξιολόγηση και η συγκριτική κατάταξη των προσφορών γίνεται με ένα και μοναδικό κριτήριο που ορίζεται από τον λόγο του κόστους επένδυσης προς την ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας μετά τις επεμβάσεις:

(€/MWh) [ΟΠ] = [ΣΚ] / [ΕΤΕ].

Ο βαθμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης (i) προκύπτει από τον βαθμό οικονομικής προσφοράς. Ο βαθμός οικονομικής προσφοράς (ΒΟΠ) της αίτησης χρηματοδότησης (i) υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση:

BOΠ(i) = [1 - OΠ(i) / max OΠ(i)] x 100.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η αίτηση για χρηματοδότηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 22.04.2024 στις 09:00 έως και 06.06.2024 στις 14:00, μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.