Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση του προγράμματος ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021-2027 αφορά τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3). 

Έχει στόχο την ενίσχυση και διαφοροποίηση των εμπεδωμένων κλάδων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση της ικανότητάς τους προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος

Η δράση στοχεύει σε:

 • Ενίσχυση των ΜΜΕ για την εισαγωγή τεχνολογικής και οργανωσιακής καινοτομίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Βελτίωση βασικών δεικτών ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
 • Βελτίωση ικανοτήτων των επιχειρήσεων με στόχο την ένταξή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας
 • Παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών
 • Αύξηση της απασχόλησης

Δικαιούχοι της δράσης

Υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Για να είναι επιλέξιμες, πρέπει να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που:

 • Θα συνδέεται τεκμηριωμένα με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3). 
 • Θα εξυπηρετεί τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης που θα επιλεγεί.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 65 εκατ. ευρώ.

Ποσοστό ενίσχυσης

Μέσα από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 60.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να συμβάλλουν σε τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής S3 (Περιφερειακές Απολήξεις) της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι τομείς της Περιφερειακής S3 περιλαμβάνουν:

 • Αγροδιατροφική αλυσίδα – μεταποίηση προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, κρασί, μακεδονική / τοπική κουζίνα
 • Βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα – ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση και ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, παραφαρμακευτικά και καλλυντικά με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
 • Ψηφιακές τεχνολογίες – ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
 • Αειφόρος ενέργεια – εναλλακτικά καύσιμα και βιοκαύσιμα, γεωθερμία
 • Περιβάλλον και κυκλική οικονομία – κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, τρόφιμα, υλικά, πράσινος τουρισμός
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα – κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, τρόφιμα, υλικά, βιώσιμη κινητικότητα
 • Υλικά, κατασκευές και βιομηχανία – κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, δομικά υλικά
 • Τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες – κινηματογραφική αγορά, τέχνες και οπτικοακουστικά μέσα, τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας

Επιλέξιμες δαπάνες

Περιλαμβάνονται δαπάνες:

 • Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου
 • Παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Ηλεκτρικών μεταφορικών μέσων, επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως 9 θέσεων
 • Κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
 • Συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους
 • Προμήθειας / χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς software as a service, cloud computing ή άλλο παρεμφερές
 • Παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών
 • Πιστοποίησης υπηρεσιών και διαδικασιών, σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding
 • Πνευματικής ιδιοκτησίας – ευρεσιτεχνιών – μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • Λογισμικού και δικαιωμάτων χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού
 • Συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Λοιπών εξόδων προβολής – προώθησης και δικτύωσης
 • Έμμεσες δαπάνες

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να λάβουν τη χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν κριτήρια που αφορούν:

 1. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του δικαιούχου.
 2. Τον ρυθμό μεταβολής του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία.
 3. Το ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών (ΚΕ) κατά την τελευταία 2ετία.
 4. Την ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας / πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 22.01.2024 στις 12:00 έως 22.05.2024 στις 14:00 μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση ενίσχυσης ανά ΑΦΜ.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση. Έτσι, οι αιτήσεις ενίσχυσης θα αξιολογούνται αυτοτελώς και θα εγκρίνονται με βάση τη βαθμολογική κατάταξή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων, όπως ορίζονται στην πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικά την προδημοσίευση της δράσης.