Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσα από την ενίσχυσή τους για τη δημιουργία 1.900 νέων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 28.120.000 ευρώ.

Συγχρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ο προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί:

 • Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες – Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδα για δημιουργία 1.420 επιχειρήσεων με ποσό ενίσχυσης 21.016.000 εκατ. ευρώ.
 • Στις περιφέρειες μετάβασης – Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης για τη δημιουργία 420 επιχειρήσεων με ποσό ενίσχυσης 6.216.000 εκατ. ευρώ.
 • Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη δημιουργία 60 επιχειρήσεων με ποσό ενίσχυσης 888.000 ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες 30-55 ετών, αρκεί να:

 • Είναι άνεργοι μέχρι την ίδρυση της νέας επιχείρησης.
 • Υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, οι ωφελούμενοι πρέπει σωρευτικά να:

 • Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας από 30 ετών και πάνω, αλλά να μην έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία έναρξής τους στη ΔΟΥ.
 • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια.
 • Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ από 01.01.2022 έως και 16.10.2023.
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
 • Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις οι άντρες υποψήφιοι.
 • Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Υποβάλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης ως δυνητικοί ωφελούμενοι.
 • Εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων με νομική μορφή:
 • Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ)
 • Ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) για τον ομόρρυθμο εταίρο της
 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
 • Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)
 • Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του Ν.4430/2016 (Α’ 205).
 • Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο.

Επενδύσεις – επιλέξιμες δαπάνες

Η επιχορήγηση για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

 • 1η δόση 4.000 ευρώ. Καταβάλλεται μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης.
 • 2η δόση 5.400 ευρώ. Καταβάλλεται αφού λήξει το 1ο εξάμηνο από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
 • 3η δόση 5.400 ευρώ. Καταβάλλεται αφού λήξει το 2ο εξάμηνο από την έναρξη ή από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες.

Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνταν οι όροι και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για υπαγωγή στη δράση.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλλετε την αίτησή σας online μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας στην υπηρεσία, από 23.10.2023 στις 13:00 έως και 01.12.2023 στις 15:00. 

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση για τη δράση Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.