Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσα από τη δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από επιλεγμένους ΚΑΔ του τουρισμού.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο με προϋπολογισμό 160.000.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει περάσει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Δεν μπορούν να υποβάλουν πρόταση:

 • Φυσικά/Νομικά πρόσωπα ως εταίροι/μέτοχοι σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Φυσικά/Νομικά πρόσωπα ως εταίροι εάν διαθέτουν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (διψήφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Ξενοδοχεία

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 αστέρων και πάνω
 • Δυναμικότητα από 12 κλίνες και πάνω

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα μέσα σε παραδοσιακά κτίσματα που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 • Κατάταξη σε κατηγορία 3 αστέρων και πάνω

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

 • Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: 3

Σημειώνεται ότι το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών θα πρέπει να ενσωματώνεται υποχρεωτικά στο ίδιο Σήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (MHTE).

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και πάνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες

Θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης, που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ-EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της δημοσίευσης της δράσης, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια εκτός από την περιφερειακή ενότητα Μυκόνου και την περιφερειακή ενότητα Θήρας, στον δήμο Θήρας, με εξαίρεση τη δημοτική κοινότητα Θηρασίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Περιλαμβάνονται δαπάνες για:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Μηχανήματα και εξοπλισμό
 • Ψηφιακό εξοπλισμό και λογισμικό
 • Λοιπό εξοπλισμό
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Προβολή και εξωστρέφεια
 • Τεχνικές μελέτες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να προσαυξάνεται κατά:

α.10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

και

β.Επιπλέον, κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου είναι αυστηρά 24 μήνες και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε παράταση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να λάβουν τη χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Κριτήριο 1

Επαγγελματική εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης

Κριτήριο 2

Σπουδές των εταίρων/μετόχων σχετικές με τον τομέα του Τουρισμού

Κριτήριο 3

Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήριο 4

Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Κριτήριο 5

Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήριο 6

Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήριο 7

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήριο 8

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Η περίοδος υποβολής οριστεί στην Υπουργική Απόφαση της αναλυτικής πρόσκλησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 22.03.2024 στις 15:00,  μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Για την αξιολόγηση της δράσης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.