Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, εκτός από αυτούς της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο με προϋπολογισμό 190.000.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει περάσει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Περιλαμβάνονται δαπάνες για:

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
  • Μηχανήματα και εξοπλισμό
  • Ψηφιακό εξοπλισμό και λογισμικό
  • Λοιπό εξοπλισμό
  • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
  • Προβολή και εξωστρέφεια
  • Τεχνικές μελέτες
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Μεταφορικά μέσα
  • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να προσαυξάνεται κατά:

α.10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

και

β.Επιπλέον, κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 Ετήσιας Μονάδας Εργασίας (ΕΜΕ), τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου είναι αυστηρά 24 μήνες και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε παράταση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να λάβουν τη χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Κριτήριο 1

Επαγγελματική εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης

Κριτήριο 2

Σπουδές των εταίρων/μετόχων σχετικές με την δραστηριότητα της επένδυσης

Κριτήριο 3

Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήριο 4

Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Κριτήριο 5

Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήριο 6

Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήριο 7

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Κριτήριο 8

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Ενδιαφέρεστε για τη δράση; 

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 22.03.2024 στις 15:00, μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση ενίσχυσης ανά ΑΦΜ.

Για την αξιολόγηση της δράσης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.  

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.