Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ενίσχυση όσων ιδρύθηκαν πρόσφατα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050, τον οποίο έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει στόχο:

 • Την υλοποίηση ενεργειών που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
 • Την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών, και γενικά δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

Ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

Υλοποιείται με πόρους του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι:

 • Νέες υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές – όσες έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υπό σύσταση – όσες θα υποβάλλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που:

 • Θα δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, που θα προσαυξήσει τις ΕΜΕ κατά τουλάχιστον 1 μονάδα σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023, εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος.
 • Θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης που περιέχει δαπάνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα, δηλαδή έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 01.01.2021 και μετά.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων και ποσοστό ενίσχυσης

Μέσα από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται:

 • Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται / δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά:

 • Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Στους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης

Επιλέξιμες δαπάνες

Περιλαμβάνονται δαπάνες:

 • Για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και οργάνων
 • Λογισμικού
 • Για παροχή υπηρεσιών
 • Προσωπικού
 • Έμμεσες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο: 35 μονάδες
 • Συνάφεια επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027: 10 μονάδες
 • Εμπειρία ιδιοκτήτη ή εταίρου / μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής: 10 μονάδες
 • Διάστημα ανεργίας, κατά την τελευταία 2ετία, ιδιοκτήτη ή εταίρου / μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμέτοχής:  10 μονάδες
 • Δέσμευση για αύξηση της απασχόλησης: 35 μονάδες

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση ενίσχυσης ανά ΑΦΜ.

Για την αξιολόγηση της αίτησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 65.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Κάνετε την αίτησή σας από 08.02.2024 στις 13:00 έως και 10.05.2024 στις 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.