Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης.

Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050, τον οποίο έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει στόχο:

 • Την υλοποίηση ενεργειών που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.
 • Την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών, και γενικά δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών.

Ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών. Υλοποιείται με πόρους του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που:

 • Θα δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, που θα προσαυξήσει τις ΕΜΕ κατά τουλάχιστον 1 μονάδα σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023, εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος.
 • Θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης που περιέχει δαπάνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Ως υφιστάμενες ορίζονται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα φορολογικά έντυπα, δηλαδή να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 01.01.2021.

Προϋπολογισμός δράσης

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ μέσα από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται:

 • Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται / δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά:

 • Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Στους δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης

Επιλέξιμες δαπάνες

Περιλαμβάνονται δαπάνες:

 • Για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και οργάνων
 • Λογισμικού
 • Για παροχή υπηρεσιών
 • Προσωπικού
 • Έμμεσες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου: 30 μονάδες
 2. Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία: 10 μονάδες
 3. Λειτουργική κερδοφορία επιχείρησης – κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 2ετία: 10 μονάδες
 4. Συνάφεια επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027: 10 μονάδες
 5. Αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης (ΕΜΕ μισθωτής εργασίας): 10 μονάδες
 6. Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ μισθωτής εργασίας): 30 μονάδες

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση ενίσχυσης ανά ΑΦΜ.

Για την αξιολόγηση της δράσης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 65.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Κάνετε την αίτησή σας από 08.02.2024 στις 13:00 έως και 10.05.2024 στις 15:00, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση της δράσης.