Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στόχος της δράσης

Η ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στις περιφερειακές ενότητες Άρτας και Πρέβεζας, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από το πρόγραμμα LEADER.

Χαρακτηριστικά

Οι υποδράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από την τοπική στρατηγική για παρεμβάσεις ιδιωτικών έργων είναι:

19.2.2.3 – Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

19.2.3.1 – Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων

Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η στήριξη για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση και συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για επιχειρήσεις που αφορούν μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη:

  • Γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν, εκτός από προϊόντα αλιείας, που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης.
  • Βάμβακος.

19.2.3.3 –  Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού

Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διανυκτέρευσης και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που προέρχεται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιφερειακή ενότητα Άρτας και την περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.

Εξαιρούνται:

  • Η δημοτική κοινότητα Άρτας
  • Η δημοτική κοινότητα Πρέβεζας με τους περιορισμούς που ισχύουν στην υποδράση 19.2.3.3.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

  • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
  • Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων και αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Κάνετε την αίτησή σας από 30.08.2023 έως και 15.11.2023 στις 15:00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην αναλυτική Πρόσκληση, στην ΟΤΔ με ταχυδρομείο / κούριερ.

Πρέπει να κάνετε την έντυπη αίτησή σας μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.

Δείτε αναλυτικά τη 2η Πρόσκληση για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην περιφερειακή ενότητα Άρτας και Πρέβεζας.