Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επιβεβαίωση Ενέγγυας Πίστωσης (Letter of Credit Confirmation) ή Πίστωσης σε Αναμονή (Stand By Letter of Credit Confirmation) έκδοσης Eurobank ή έκδοση Εγγυητικής Επιστολής (Letter of Guarantee) με Αντεγγύηση (Counter Letter of Guarantee)

Επιβεβαίωση Ενέγγυας Πίστωσης (Letter of Credit Confirmation) ή Πίστωσης σε Αναμονή (Stand By Letter of Credit Confirmation) έκδοσης Eurobank ή έκδοση Εγγυητικής Επιστολής (Letter of Guarantee) με Αντεγγύηση (Counter Letter of Guarantee)

Πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές
Ευελιξία
στις διαπραγματεύσεις
Ενίσχυση 
εταιρικού προφίλ επιχείρησης
Στην Eurobank προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ολοκληρωμένη διεθνή δραστηριοποίηση του Έλληνα επιχειρηματία.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται

Η Επιβεβαίωση Ενέγγυας Πίστωσης ή Πίστωσης σε Αναμονή έκδοσης Eurobank ή η έκδοση Εγγυητικής Επιστολής από τράπεζα του εξωτερικού απευθύνεται στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο και εισάγουν αγαθά από προμηθευτές στο εξωτερικό ή στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και αναλαμβάνουν έργα στο εξωτερικό. 

Στην Eurobank διασφαλίζουμε την άρτια διεξαγωγή της εμπορικής συναλλαγής εντός προκαθορισμένου χρόνου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών (Έλληνας εντολέας και αλλοδαπός δικαιούχος/προμηθευτής).

Διεθνή προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε

Με στόχο να παρέχεται η δυνατότητα σε τράπεζες του εξωτερικού να προσθέτουν την επιβεβαίωσή τους σε Ενέγγυες Πιστώσεις / Πιστώσεις σε Αναμονή που εκδίδει η Eurobank, αλλά και για τις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής από διεθνή τράπεζα ή τοπική τράπεζα σε συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού, η Eurobank διατηρεί ενεργό συμμετοχή στα προγράμματα:

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι διεθνούς εμπορίου 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία αίτησης, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους διεθνούς εμπορίου της Eurobank στο email:
Trade_and_Supply_Chain_Finance@eurobank.gr