Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρωτοβουλίες PRB και PRI στις αγορές κεφαλαίου

Οι παγκόσμιοι οργανισμοί παρέχουν κίνητρα και συμβάλλουν στην εξέλιξη του τομέα της αειφόρου χρηματοδότησης μέσα από βασικές αρχές. Προωθούν τις υπεύθυνες πρακτικές στον τραπεζικό και τον επενδυτικό τομέα σύμφωνα με τους πυλώνες ESG και τη βιωσιμότητα. Μάθετε πώς οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και Υπεύθυνων Επενδύσεων καθορίζουν σήμερα το πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αειφόρος χρηματοπιστωτική αγορά
Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (PRB)
Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI)

Πρωτοβουλίες στις αγορές κεφαλαίου: Τα κύρια σημεία

  • Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (PRB): Καθορίζουν το πλαίσιο και συνεισφέρουν στην προώθηση της παγκόσμιας βιώσιμης τραπεζικής.
  • Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI): Έχουν θεσπιστεί για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων και την ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις επενδυτικές αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Οι πρωτοβουλίες PRB και PRI παρέχουν ευκαιρίες δικτύωσης, εκπαίδευσης, συζήτησης και ανάπτυξης ρυθμιστικών πλαισίων, για τη διευκόλυνση της υπεύθυνης χρηματοδότησης.
   
Δείτε επίσης