Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ESG: Ορισμοί και ορολογία

Η βασική ορολογία του ESG (Enviromental, Social, Governance). Μάθετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ βιωσιμότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, τι είναι η απανθρακοποίηση και τα μικροπλαστικά, και πώς επηρεάζει η κυκλική οικονομία τις επιχειρήσεις.

Το βασικό λεξιλόγιο ESG
Βιωσιμότητα και βιώσιμη ανάπτυξη
Νέα βιώσιμα οικονομικά μοντέλα

Η βασική ορολογία του ESG και της βιώσιμης ανάπτυξης

  • Βιωσιμότητα και βιώσιμη ανάπτυξη: Η ικανότητα για αντοχή και διατήρηση, σε αντίθεση με τη στρατηγική για την επίτευξη ανάπτυξης.
  • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και εταιρική υπευθυνότητα: Ο κοινωνικός αντίκτυπος της επιχείρησής σας και η ευρύτερη δράση της σύμφωνα με τα κριτήρια ESG.
  • Κυκλική οικονομία: Υποστηρίζει την ιδέα της ανακύκλωσης και της επανάκτησης των υπαρχόντων πόρων, με γνώμονα την ίδια τη φύση και τις λειτουργίες της καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πόρων.
  • Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή: Η κατασκευή και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο κοινωνικά ωφέλιμο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό.
   
Δείτε επίσης