Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα Trade Finance Facility 2 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ)

Πρόγραμμα Trade Finance Facility 2 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ)

Για επιχειρήσεις
με δράση στο διεθνές εμπόριο
Διευκόλυνση συναλλαγών
από διεθνώς επιλεγμένες τράπεζες
Ευνοϊκοί όροι
τιμολόγησης
Στο πλαίσιο υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο, η Eurobank συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη διευκόλυνση συναλλαγών εισαγωγών-εξαγωγών μέσα από διεθνώς επιλεγμένες τράπεζες.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 3ετές και απευθύνεται σε επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα.

Για συναλλαγές διεθνούς εμπορίου

Το πρόγραμμα καλύπτει συναλλαγές διεθνούς εμπορίου, όπως:

 • Ενέγγυες Πιστώσεις (Letters of Credit).
 • Ενέγγυες Πιστώσεις σε Αναμονή (Standby Letters of Credit).
 • Έκδοση Αντεγγυήσεων από την Eurobank για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από διεθνείς τράπεζες.
 • Έκδοση IRUs (Irrevocable Reimbursement Undertaking).

Κόστος

Το κόστος εξαρτάται από τη διάρκεια της συναλλαγής. Είναι κοινό για όλες τις Εκδότριες Τράπεζες (Issuing Banks) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ποσοστό κάλυψης από την ΕΤΕπ

Tο ποσοστό κάλυψης από την ΕΤΕπ διαμορφώνεται ανάλογα με τη διάρκεια της συναλλαγής.

Συγκεκριμένα, για συναλλαγές με διάρκεια:

 • Έως και 1 χρόνο, η ΕΤΕπ καλύπτει το 100% του ποσού.
 • Πάνω από 1 και έως και 3 χρόνια, η ΕΤΕπ καλύπτει το 85% του ποσού.

Για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα υπάγονται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Είναι αυτόνομες ΜΜΕ (SMEs) με προσωπικό πλήρους απασχόλησης μέχρι 250 άτομα ή υπολογιζόμενες ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας).
 • Είναι αυτόνομες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Midcaps) με προσωπικό πλήρους απασχόλησης από 249 έως 3.000 άτομα ή υπολογιζόμενες ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας).
 • Είναι μη αυτόνομες ΜΜΕ (Non-Autonomous SMEs or Midcaps).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή μιας επιχείρησης ή μιας συναλλαγής στο πρόγραμμα καθορίζονται από την ΕΤΕπ και εξετάζονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Ενδεικτικά, κριτήρια είναι:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης.
 • Η έδρα της επιχείρησης.
 • Ο κωδικός οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης.
 • Η φύση της συναλλαγής κ.λπ.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Ως μη επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε:

 • Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού και υποδομών, εξοπλισμού και υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθερίας (π.χ. φυλακές, κρατητήρια οποιασδήποτε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
 • Τυχερά παιχνίδια και σχετικό εξοπλισμό.
 • Παραγωγή, επεξεργασία ή διανομή καπνού.
 • Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ζωντανά ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλισθεί, κατά την κρίση της ΕΤΕπ, η συμμόρφωση με τη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς.
 • Δραστηριότητες που προκαλούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Κλάδους που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφισβητήσιμοι ή απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο π.χ. έρευνες στην ανθρώπινη κλωνοποίηση.
 • Αμιγείς δραστηριότητες Real Estate.
 • Αμιγείς χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά εργαλεία.
 • Οποιουσδήποτε άλλους τομείς που αναφέρονται ως μη επιλέξιμοι σε ειδικό κατάλογο κωδικών NACE που παρέχεται από την ΕΤΕπ στην Eurobank.

Προϋποθέσεις για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα

Η ΕΤΕπ παρέχει την εγγυοδοσία της εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Οι συναλλαγές υπόκεινται στους κανόνες που εφαρμόζει κατά περίπτωση το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (UCP, URR, ISP, URDG) ή/και ενσωματώνουν το εφαρμοστέο Δίκαιο.
 • Το νόμισμα της συναλλαγής είναι αποκλειστικά ευρώ (EUR) ή δολάριο ΗΠΑ (USD).
 • Το μέγιστο ποσό συναλλαγής μπορεί να είναι 25.000.000€ (ή 21.250.000€ σε περίπτωση που η ΕΤΕπ καλύψει το 85% του ποσού)
 • Η Eurobank διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει στοιχεία της συναλλαγής στην ΕΤΕπ χωρίς την προηγούμενη συναίνεση οποιουδήποτε εμπλεκόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιούχου.

Βήμα-βήμα πώς λαμβάνετε εγγυήσεις

Για να μπορέσετε να κάνετε τη συναλλαγή σας υπό το πρόγραμμα της ΕΤΕπ:

 1. Ενημερώνετε την Eurobank για τα στοιχεία της συναλλαγής (σκοπό, νόμισμα, διάρκεια, τράπεζα δικαιούχου κ.λπ.).
 2. Ελέγχουμε εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη της συναλλαγής στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ, σύμφωνα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και το είδος της συναλλαγής.
 3. Κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Ενδιαφέρεστε για το Trade Finance Facility 2 σε συνεργασία με την EΤΕπ;

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος:

ΒΡΙΣΚΩ κοντινό κατάστημα