Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Εγγύηση
από το ΕΤαΕ
Ανταγωνιστικοί
όροι τιμολόγησης
Ενίσχυση
ρευστότητας
Συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility. Έτσι παρέχουμε κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους και στηρίζουμε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

EUROPEAN INVESTMENT FUND       EE flag

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Με την εγγύηση που παρέχεται από το COSME Loan Guarantee Facility και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, προσφέρουμε νέες χρηματοδοτήσεις. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η υλοποίηση επενδύσεων. Έτσι εξασφαλίζουμε για κάθε χρηματοδοτούμενη επιχείρηση:

 • Δάνειο για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης ή σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων (πάγια και άυλα πάγια).
 • Χρηματοδότηση από 35.000€ έως 150.000€, ανάλογα με τις ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος του επιχειρηματικού-επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. Το ποσό της χρηματοδότησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 150.000€ (μέχρι 3.000.000€), εάν η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια του προγράμματος InnovFin.
 • Διάρκεια χρηματοδότησης 1-10 χρόνια.
 • Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων επειδή υπάρχει εγγύηση του ΕΤαΕ.

Πώς ωφελείστε

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης COSME προσφέρεται με την εγγύηση του ΕΤαΕ. Έτσι σας παρέχει χρηματοδότηση με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων και προνομιακούς όρους τιμολόγησης.

Το ύψος, η διάρκεια και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις της χρηματοδότησης εξαρτώνται από το είδος της επιχείρησης, το αντικείμενο δραστηριότητάς της, τα οικονομικά στοιχεία της και το ύψος του επιχειρηματικού-επενδυτικού σχεδίου της. Τα κριτήρια συνάδουν με τους ειδικότερους όρους του προγράμματος και την πιστωτική πολιτική της Eurobank.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους κύριους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της υπ’ αριθ. 361 Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, δηλαδή επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) < 250 (σε ενοποιημένη βάση).
 • Ετήσιος κύκλος εργασιών < 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού < 43 εκατ. ευρώ (σε ενοποιημένη βάση).
 Δείτε τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζει το ΕΤαΕ για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο COSME.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

Εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αμιγώς ή επικεντρώνονται σε:

 • Παραγωγή, εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα που είναι παράνομη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή/και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.
 • Παραγωγή και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 • Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις.
 • Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων για την υποστήριξη κάθε δραστηριότητας σχετικής με τους προηγούμενους τομείς, τυχερά παιχνίδια και καζίνο στο διαδίκτυο ή πορνογραφία.
 • Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με προγράμματα ή λύσεις ηλεκτρονικών δεδομένων για να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.
 • Τομείς ή δραστηριότητες που αφορούν έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που σχετίζονται με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή την κλωνοποίηση ανθρώπων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.