Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μπορεί η Ελλάδα να μπει σε αναπτυξιακή τροχιά χωρίς πιστωτική επέκταση;

Στην μελέτη μας αναλύουμε την αλληλεπίδραση του πραγματικού ΑΕΠ και των τραπεζικών δανείων στον ιδιωτικό τομέα. Βρίσκουμε ότι η δανειοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι η συνέχιση της παροχής ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες από την ΕΚΤ. Μια εξαναγκαστική απομόχλευση ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει απότομη μείωση του τραπεζικού δανεισμού προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, επιδεινώνοντας σημαντικά την οικονομική ύφεση.