Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2016 η ελληνική οικονομία αναμένεται να προσεγγίσει το 81,66% του ΑΕΠ του έτους 2007

• Η ελληνική οικονομία το 2016 αναμένεται να προσεγγίσει το 81,66% της εγχώριας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που είχε το 2007.
• Η ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, η μείωση του δημοσίου χρέους, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους, οι ξεκάθαροι και σταθεροί «κανόνες του παιχνιδιού» σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής, η ανάληψη εγχώριων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μηχανισμών δέσμευσης οι οποίοι θα έχουν ως κεντρικό στόχο τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη συνεπακόλουθη αύξηση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά τα οποία αυξάνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροχρονίως βιώσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.