Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας της EFG Eurolife Ασφαλιστικής

Η σταθερά ανοδική πορεία της του Ομίλου EFGEurolife Ασφαλιστικής που ανήκει στον Όμιλο της Τράπεζας EurobankEFG, συνεχίσθηκε και το 2006, έτος το οποίο χαρακτηρίσθηκε από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών και της κερδοφορίας σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής της.

Η EFGEurolife Ασφαλιστική είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Ελλάδα  με υψηλούς δείκτες οικονομικής ευρωστίας και δραστηριοποιείται μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών EFGEurolife ΑΕΑΖ, EFGEurolife ΑΕΓΑ και EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, στους κλάδους ασφαλίσεων Ζωής, Συντάξεων, Περιουσίας, Υγείας και Παροχής Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το 2006, η εταιρία Ζωής, ΕFGEurolifeAEAZ, σημείωσε αύξηση παραγωγής κατά 17% σε σχέση με το 2005, η οποία ανήλθε σε €426 εκατομμύρια ασφάλιστρα.  Το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 31.12.2006 ανήρχετο σε €1.034 εκατομμύρια και σημείωσε αύξηση 54% σε σχέση με το 2005. 

Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αυξήθηκαν κατά  37% σε σχέση με το 2005 και διαμορφώθηκαν σε €41,4 εκατομμύρια.  Η εταιρία διαθέτει υψηλή αποθεματοποίηση καθώς και υψηλούς δείκτες ενσωματωμένης αξίας (EmbeddedValue) σύμφωνα με τα EuropeanEmbeddedValueStandards.

Η εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, EFGEurolife ΑΕΓΑ παρουσίασε το 2006 αύξηση παραγωγής κατά 19% σε σχέση με το 2005 και ανήλθε σε €24 εκατομμύρια ασφάλιστρα.

Τα προ φόρων κέρδη (σύμφωνα με ΔΛΠ) αυξήθηκαν σε ποσοστό 22% σε σχέση με το 2005 και ανήλθαν σε €10,2 εκατομμύρια.

Το επενδεδυμένο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας αντικατοπτρίζει υψηλούς δείκτες Αποθεματοποίησης.

Η εταιρεία  EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ένας από τους μεγαλύτερους μεσίτες ασφαλίσεων  στην ελληνική αγορά,  πραγματοποίησε  προ φόρων κέρδη €750 χιλιάδες περίπου το 2006.