Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias με θέμα τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕ».

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias με θέμα τη συγχώνευση της Τράπεζας με την Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕ». Η συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕ» από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιριών με βάση ισολογισμούς μετασχηματισμού της 7.11.2002. Η σχέση ανταλλαγής όπως εγκρίθηκε από τη συνέλευση είναι 9 μετοχές της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕ» προς 1 μετοχή της EFG Eurobank Ergasias. Επίσης, η γενική συνέλευση ενέκρινε την έκδοση νέων μετοχών σαν αποτέλεσμα της συγχώνευσης και παράλληλα την ακύρωση ίσου αριθμού μετοχών από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Τράπεζας να παραμείνει ο ίδιος. Ταυτόχρονα αποφασίστηκε η μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,76 σε € 2,89. Η διαδικασία της συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί με την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης και από τη γενική συνέλευση των μετόχων της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕ» και τη σχετική καταχώρηση στο ΜΑΕ η οποία αναμένεται εντός περίπου 6 εβδομάδων. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι της «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕ» ως μέτοχοι της EFG Eurobank Ergasias θα δικαιούνται μέρισμα της Τράπεζας για τη χρήση 2002.