Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με κέρδη μετά φόρων αυξημένα κατά 74,4% έκλεισε τo πρώτο εξάμηνο του 2003 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας στo πρώτο εξάμηνο του 2003 ανήλθαν σε 2.706 χιλ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1.551 χιλ. ευρώ στο 2002. Οι πρόσοδοι του χαρτοφυλακίου της στο πρώτο εξάμηνο του 2003 ανήλθαν σε 2.286 χιλ. ευρώ έναντι 2.246 χιλ ευρώ το 2002, ενώ τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων αυξήθηκαν σε 1.734 χιλ. ευρώ από 403 χιλ. ευρώ το 2002. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 30/6/2003 ανερχόταν σε 94.765 χιλ. ευρώ και η συνολική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της σε 1.818 χιλ. ευρώ.

Με κέρδη μετά φόρων αυξημένα κατά 74,4% έκλεισε τo πρώτο εξάμηνο του 2003 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας στo πρώτο εξάμηνο του 2003 ανήλθαν σε 2.706 χιλ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1.551 χιλ. ευρώ στο 2002. Οι πρόσοδοι του χαρτοφυλακίου της στο πρώτο εξάμηνο του 2003 ανήλθαν σε 2.286 χιλ. ευρώ έναντι 2.246 χιλ ευρώ το 2002, ενώ τα κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων αυξήθηκαν σε 1.734 χιλ. ευρώ από 403 χιλ. ευρώ το 2002. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 30/6/2003 ανερχόταν σε 94.765 χιλ. ευρώ και η συνολική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της σε 1.818 χιλ. ευρώ.
Στις 30/6/2003 η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν με discount 11,6% (εσωτερική αξία μετοχής 2,94 ευρώ έναντι χρηματιστηριακής αξίας 2,60ευρώ). Από την αρχή του έτους μέχρι την 30/6/2003, η εσωτερική αξία της μετοχής σημείωσε αύξηση κατά 5,0% ενώ κατά την ίδια περίοδο η άνοδος του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α) ανήλθε σε 8,2%.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2003 αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α, το οποίο στις 30/6/2003 διαμορφώθηκε σε 80,2% της καθαρής αξίας του ενεργητικού της, από 56,4% στις 31/3/2003. Αναλυτικά, το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας στις 30/6/2003 ήταν τοποθετημένο κατά 80,2% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α., κατά 5,2% σε εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, κατά 1,4% σε μετοχές εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια, κατά 2,1% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, κατά 0,9% σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι δέκα κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: ΟΤΕ 8,5%, EFG Eurobank Ergasias 5,9%, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5,7%, ΔΕΗ 5,5% COSMOTE 5,5 %, FOLLIE 5,1%, ALPHA BANK 4,7%, COCA-COLA (ΗLΒ) 4,6%, VODAFONE-PANAFON 3,9% και ΓΕΡΜΑΝΟΣ 3,8%.