Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση Υβριδικού Ομολογιακού Δανείου

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων (Lower Tier I Capital) ύψους €300 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Η έκδοση αυτή έγινε σε συνέχεια της από 30.6.2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η τμηματική έκδοση αντίστοιχων τίτλων μέχρι του ποσού των €500 εκ..
Οι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 29.7.2009 και είναι χωρίς λήξη, με ρήτρα δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής από τον εκδότη μετά τις 29.10.2014, ρήτρες δικαιώματος ανταλλαγής, υπό όρους, σε κοινές μετοχές Eurobank EFG, με έκπτωση 12% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που θα προηγηθεί της ανταλλαγής από τον κάτοχο του τίτλου και από τον εκδότη μετά τις 29.10.2014 και φέρουν την εγγύηση της Eurobank EFG. Οι τίτλοι έχουν σταθερή απόδοση για όλη τη διάρκεια  ίση με 8,25%.
Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση.
Σύμβουλος της έκδοσης ήταν η HSBC BANK PLC και κύριοι ανάδοχοι η Eurobank EFG και η HSBC BANK PLC.
Η παραπάνω έκδοση ενισχύει τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I capital) και βελτιώνει περαιτέρω τον ισχυρό συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank, ο οποίος βάση των στοιχείων του 1ου τριμήνου του 2009 ανερχόταν ήδη σε 11,3%.