Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑποτελέσματα χρήσης 2001(Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)
Σημαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις(14%) Αύξηση  εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%)Μέρισμα € 0,53 ανά μετοχή

 • Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για τη χρήση 2001 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( IAS ) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Στα μεγέθη αυτά δεν περιλαμβάνεται η ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, η νομική συγχώνευση με την οποία ολοκληρώνεται στο άμεσο μέλλονκαι θα επιτρέψει την δημοσίευση ενοποιημένων στοιχείων του ενιαίου πλέον οργανισμού για τη χρήση 2001.

 • Υπάρχουν οριακές διαφορές στα μεγέθη του 2001 με βάση τα IAS έναντι των αντιστοίχων με βάση τα Ε.Λ.Π. Το  2000, οι διαφορές αυτές ήταν πιο ουσιώδεις και οφείλονταν, μεταξύ άλλων, σε διαφορές στην μεθοδολογία ενοποίησης της πρώην Τράπεζας Κρήτης και αποτίμησης του εμπορικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων.

 • Όλα τα μεγέθη και οι ρυθμοί μεταβολής που αναφέρονται παρακάτω είναι με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , που απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή πρακτική.

  Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias κατά το 2001αυξήθηκαν κατά 3% και ανήλθαν σε € 206 εκ. έναντι € 200 εκ. το 2000. Τα κέρδη,προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, αυξήθηκαν οριακά και ανήλθαν σε € 322 εκ έναντι € 320 εκ το 2000.

  Η προτεραιότητα που έχει δώσει ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias στην οργανική ανάπτυξη αποτυπώνεται στους ισχυρούς ρυθμούς αύξησης των εργασιών και στη διατήρηση υψηλού περιθωρίου επιτοκίου, παρά τον έντονο ανταγωνισμό. Παράλληλα, στο δεύτερο εξάμηνο του 2001 επιτεύχθηκε ανάκαμψη των εσόδων από προμήθειες, παρά τη δυσμενή συγκυρία. Ήδη η ΕFGEurobankErgasias προωθεί σημαντικές πρωτοβουλίες  ενίσχυσης των οργανικών εσόδων και της κερδοφορίας της με:

 • συνεχή ανάπτυξη των πωλήσεων και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών

 • αξιοποίηση των δυνατοτήτων για σταυροειδείς πωλήσεις,

 • έλεγχο του κόστους 

 • βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

 • επέκταση στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια

  Σταθερός στόχος του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias παραμένει η προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες.
  Η Εξέλιξη των Βασικών Μεγεθών κατά το 2001

  Αύξηση κατά 13% καταγράφηκε στο σύνολο του Ενεργητικού το οποίο ανήλθε σε € 19,0 δισ. από € 16,8 δισ., εξέλιξη που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των Χορηγήσεων κατά 27%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο ύψος των € 10,6 δισ. από € 8,3 δισ., καθώς και στην αύξηση των συνολικών Καταθέσεων (περιλαμβανομένων και των repos) κατά 14%, οι οποίες προσέγγισαν τα € 15,0 δισ. από € 13,2 δισ. στα τέλη του 2000.

  Χορηγήσεις: αύξηση κατά 27%

  Ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias παραμένει ένας από τους υψηλότερους στον κλάδο, διευρύνοντας το μερίδιο αγοράς που κατέχει, ενώ και κατ΄ απόλυτο μέγεθος (€ 2,3δισ.) η αύξηση των χορηγήσεων του Ομίλου ήταν η μεγαλύτερη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ειδικότερα οι χορηγήσεις προς ιδιώτεςαυξήθηκαν κατά 43% και ανήλθαν σε € 4,6 δισ. από € 3,2 δισ. το 2000.Η συνεχής και ταχεία ανάπτυξη των εργασιών χρηματοδότησης ιδιωτών είχε ως αποτέλεσμα οι χορηγήσεις της κατηγορίας αυτής να αποτελούν το 42% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου στα τέλη του 2001, έναντι 38% στα τέλη του 2000. Οι συνολικές χορηγήσεις αναλογούν στο 56% του συνόλου του ενεργητικού και στο 71% των συνολικών καταθέσεων (84% χωρίς repos).
  Ποσά σε δισ. €20002001Δ%
  Χορηγήσεις προς Ιδιώτες3,24,643%
  Επιχειρηματική Πίστη5,46,317%
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ8,610,927%

  Καταθέσεις: αύξηση κατά 14%

  Οι καταθέσεις (πλην repos) παρουσίασαν ισχυρή αύξηση κατά 29% και ανήλθαν σε € 12,7 δισ. από € 9,9 δισ. Η επίδοση αυτή  είναι η υψηλότερη στον κλάδο. Κατά το μήνα Δεκέμβριο, ενόψει της φορολόγησης των τόκων των repos σημειώθηκε σημαντική μετακίνηση πελατών από τοποθετήσεις σε repos προς μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων, γεγονός που περιόρισε συγκυριακά τα συνολικά μεγέθη του ισολογισμού. Η τάση αυτή αντιστρέφεται εν μέρει στο ξεκίνημα του 2002. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2001 οι συνολικές καταθέσεις(περιλαμβανομένων των repos) παρουσίασαν αύξηση 14% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε € 15,0 δισ., από τις οποίες ποσό € 2,3 δισ. αφορά repos. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών παρουσίασαν αύξηση κατά 7% σε τρέχουσες τιμέςκαι ανήλθαν σε € 21 δισ. Η αύξηση αυτή επετεύχθη παρά την περαιτέρω σημαντική πτώση της αξίας των εγχώριων μετοχικών χαρτοφυλακίων πελατών κατά το 2001.

  Ποσά σε εκατ. €20002001Δ%
  Καταθέσεις Ταμιευτηρίου3,94,415%
  ¶λλες Καταθέσεις6,08,338%
  Repos3,42,3-31%
  Σύνολο Καταθέσεων13,215,014%

  Καθαρά Έσοδα από Τόκους: αύξηση κατά 21%

  Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθανσε € 611 εκ. από € 505 εκ. το 2000. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 21% οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 27%. Τα έσοδααυτά εμφάνισαν ανοδική πορεία σε όλα τα τρίμηνα του 2001, παράλληλα το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ύψος ενεργητικού) παρέμεινε υψηλότερο του 3%, καθ' όλη τη διάρκεια  της χρήσης,  γεγονός που αντανακλά την ισχυρή θέση του Ομίλου στους πιο κερδοφόρους τομείς της αγοράς.

  Καθαρά έσοδα προμηθειών: ανάκαμψη στο 2ο εξάμηνο του 2001

  Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες συνεισέφεραν το 26% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, που παραμένει το υψηλότερο ποσοστό στον κλάδο. Η ανάκαμψη των εσόδων αυτών στο δεύτερο εξάμηνο του 2001 (3ο και 4ο τρίμηνο) περιόρισε την συνολική τους μείωση κατά τη διάρκεια της χρήσης. Έτσι τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, υποχώρησαν κατά 14% και ανήλθαν σε € 243 εκ. το 2001, από € 283 εκ. το 2000, εξέλιξη που επιβάρυνε τα συνολικά αποτελέσματα της χρήσης και οφείλεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση των εργασιών που συνδέονται με το Χρηματιστήριο, καθώς ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών της κεφαλαιαγοράς ήταν κατά 58% χαμηλότερος το 2001 σε σύγκριση με το 2000 (από € 402 εκατ. σε € 169 εκατ.), ενώ σχετικά περιορισμένες ήταν και οι εισαγωγές νέων εταιριών. Έτσι, οι σχετικές με το ΧΑΑ προμήθειες αναλογούν σε λιγότερο από 15% των συνολικών προμηθειών έναντι 25% κατά την περυσινή περίοδο. Επιπλέον, η εισαγωγή του ευρώ οδήγησε σε απώλεια εσόδων από εργασίες συναλλάγματος σε νομίσματα ευρωζώνης.

  Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Όμιλος επέτυχε να ενισχύσει τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες σε άλλους τομείς και να επιτύχει έτσι, στο τέταρτο τρίμηνο, περαιτέρω ανάκαμψη κατά 12% των καθαρών εσόδων από προμήθειες, ύστερα από την άνοδο κατά 36% που είχε επιτευχθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2001 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2001, που φαίνεται πως αποτέλεσε και ένα ιστορικό ελάχιστο επίπεδο για τον Όμιλο EFG Eurobank Ergasias.

  Βασικά Οργανικά Έσοδα: αύξηση κατά 8,4%

  Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους υπερκέρασε τη μείωση των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, Έτσι, τα βασικά οργανικά έσοδα (που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), αυξήθηκαν κατά 8,4% έναντι του 2000 και ανήλθαν σε € 854 εκ., από € 788 εκ. Τα βασικά οργανικά έσοδα συνεισέφεραν πάνω από το 90% των συνολικών εσόδων, έναντι 88% κατά το 2000, γεγονός που αντανακλά την ποιότητα και διατηρησιμότητά τους.

  Τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών, το σύνολο του οποίου αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές, επηρεάσθηκαν επίσης δυσμενώς από την πορεία του ΧΑΑ, αφού ο Γενικός Δείκτης στα τέλη του 2001 έκλεισε στις 2.592 μονάδες, υποχωρώντας κατά 24%. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην καταγραφή ζημιών, πραγματικών ή εξ αποτιμήσεως, στο χαρτοφυλάκιο μετοχών του Ομίλου, οι οποίες όμως αντισταθμίστηκαν από αντίστοιχα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων, παραγώγων και συναλλάγματος και οδήγησαν σε συνολικά αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου συναλλαγών ύψους € 15,6 εκ. έναντι € 2,3 εκ. το 2000.  Για τους ίδιους λόγους, τα αποτελέσματα από άλλους τίτλους, που αφορούν πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες του χαρτοφυλακίου χρεογράφων διαθεσίμων προς πώληση και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου υποχώρησαν κατά 53% σε  € 35 εκ. κέρδη από € 74 εκ. το 2000.

  Παρά την υποχώρηση των μη-επιτοκιακών εσόδων, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5% και ανήλθανσε € 935 εκ., από € 894 εκ. το 2000. 

  Λειτουργικό Κόστος: συνεχίσθηκε η συγκράτηση (+7,9%)

  Η προσπάθεια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου αντανακλάται επίσης στην περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του λειτουργικού κόστους. Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,9% και  ανήλθαν σε € 541 εκ. από € 501 εκ. το 2000, (έναντι αυξήσεως 21% το 2000), γεγονός πουεπέτρεψε τη βελτίωση του δείκτη κόστους προς μέσο ενεργητικό  σε 3,0% από 3,2% το 2000.Παράλληλα ο δείκτης αποτελεσματικότητας ανήλθε σε 57,9% που είναι ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά επίπεδα στην αγορά, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και διατηρησιμότητα των εσόδων. Το λειτουργικό κόστος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από την αύξηση κατά 17% των αποσβέσεων για επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζουν ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μακροπρόθεσμα.  Εξαιρώντας τις αποσβέσεις, το 2001 το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 6,4% σε € 476 εκ. από € 447 εκ. το 2000.

  Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου χορηγήσεων

  Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρά τη δυναμική αύξηση των δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,που συνδέονται με την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, παραμένουν σταθερά κάτω από το 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου και, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προήλθαν από τις εξαγορές των Τραπεζών Αθηνών και Κρήτης, που καλύπτονται πλήρως από προβλέψεις, επιτρέπουν τη συγκράτηση των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 3,9% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι προβλέψεις για επισφάλειες καλύπτουν πάνω από 80% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

  Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση

  Η Καθαρή Θέση της EFG Eurobank Ergasiasήταν στα τέλη του 2001 € 1,8 δισ. και παραμένει μια από τις ισχυρότερες στον κλάδο. Η Καθαρή Θέση του Ομίλου δεν περιέχει «αέρα» από συγχωνεύσεις και έχει επιβαρυνθεί από αποτιμητικές αλλά μη πραγματοποιηθείσες ζημίες του «χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση». Επιπλέον έχει μειωθεί και από την επαναγορά ιδίων μετοχών, η οποία όμως αυξάνει την αξία της περιουσίας των μετόχων.

  Η αποδοτικότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE), αφαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, αυξήθηκε σε 17,6% (από 16,8%) ενώ η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού προ φόρων (ROA) παρέμεινε από τις υψηλότερες στον κλάδο (1,9%). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE), μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθε σε 11,2% (από 10,5%) και η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους ανήλθε σε 1,2%.

  Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει ισχυρός στο 14%επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στους μετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές μέλλον.

  Μέρισμα € 0,53 ανά μετοχή

  Η ισχυρή  κεφαλαιακή θέση και η υψηλή ποιότητα της κερδοφορίας επιτρέπουν τη διανομή ιδιαίτερα ικανοποιητικού μερίσματος στους μετόχους, όπως και στην προηγούμενη χρήση. Έτσι το μέρισμα που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανέρχεται σε € 0,53 ανά μετοχή. Το συνολικό μέρισμα αντιστοιχεί σε 79% των καθαρών κερδών μετά από φόρους, ενώ η μερισματική απόδοση στα τρέχοντα επίπεδα τιμών ανέρχεται σε 3,8%.

  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ TELESIS ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Ήδη ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συγχώνευση της EFGEurobankΧρηματιστηριακής, της Εργασίας ΑΧΕ και της TelesisAXE, που από τον Δεκέμβριο του 2001 λειτουργούν ως ενιαία εταιρία. Το μερίδιο αγοράς των τριών αυτών εταιριών στις χρηματιστηριακές συναλλαγές κατά το 2001 ανήλθε σε 9,7% με αποτέλεσμα ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias να καταλάβει την 1η θέση στην αγορά.

  Στο άμεσο μέλλον ολοκληρώνεται η νομική και λειτουργική συγχώνευση των τραπεζών EFG Eurobank Ergasias και Telesis Τράπεζα Επενδύσεων, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η σχέση ανταλλαγής που έχει εγκριθεί από τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ είναι 2,2 μετοχές Telesis προς 1 μετοχή EFG Eurobank Ergasias.

  Η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης θα επιτρέψει την δημοσίευση ενοποιημένων στοιχείων για τη χρήση 2001. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, η συγχώνευση αντιμετωπίζεται ως «συνένωση» των δύο Τραπεζών και τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν θα αφορούν στοάθροισμα των δωδεκαμήνων αποτελεσμάτων της EFG Eurobank Ergasias και των δωδεκαμήνων αποτελεσμάτωντης Telesis.Σύμφωνα με τα IAS, η EFG Eurobank Ergasias θεωρείται ότι εξαγοράζει την Telesis με ημερομηνία Σεπτεμβρίου 2001 και τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν θα αφορούν στο άθροισμα των δωδεκαμήνων αποτελεσμάτων της EFG Eurobank Ergasiasκαι των αποτελεσμάτων της Telesis για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2001. Κατά συνέπεια, η ενοποίηση της Telesis αναμένεται να δημιουργήσει υπεραξία εξαγοράς (goodwill) της τάξεως των € 16 εκ, η οποία θα αποσβεσθεί σε διάστημα 15 ετών. Σημειώνεται ότι η πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων νόμου που παρέχει ισχυρά κίνητρα για συγχωνεύσεις, θα παράσχει στον νέο Όμιλο EFG Eurobank Ergasias σημαντική ελάφρυνση του φορολογικού συντελεστή κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τη χρήση 2002 και 5 ποσοστιαίες μονάδες για τη χρήση 2003, αντισταθμίζοντας κατά πολύ την παραπάνω αναφερθείσα υπεραξία.

  ΘΕΣΗ ΟΜΙΛΟΥ EFG Eurobank Ergasias ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

  Ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias διατηρεί την ηγετική του θέση στην τραπεζική ιδιωτών και τη διαχείριση κεφαλαίων, και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην επενδυτική τραπεζική και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Το 2001 η EFG Eurobank Ergasias ανακηρύχθηκε «Τράπεζα της Χρονιάς»(BankoftheYear) από το έγκυρο περιοδικό «TheBanker».

  Η EFG Eurobank Ergasias:

 • ισχυροποιεί την 1η θέσηστην καταναλωτική πίστη με μερίδιο 24%,

 • αυξάνει το μερίδιο αγοράς στις πιστωτικές κάρτες ξεπερνώντας το 30% σε αριθμό καρτών και 28% σε υπόλοιπα υπό διαχείριση.Είναι η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που βραβεύεται από την VISAInternational ξεπερνώντας τις 1,000,000 πιστωτικές κάρτες.

 • κατέχει στη στεγαστική πίστη μερίδιο 15% μεταξύ εμπορικών τραπεζών και μερίδιο 12% στο σύνολο της αγοράς (περιλαμβανομένων των ειδικών πιστωτικών οργανισμών) καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση,

 • καταλαμβάνει την 1η θέση στα αμοιβαία κεφάλαια με μερίδιο 28% στο σύνολο Ενεργητικού (από 18%) και 17% εξαιρώντας τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων (από 12%),

 • πρωταγωνιστεί στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής Τραπεζικής προσφέροντας υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες προς ιδιώτες αλλά και εταιρικούς πελάτες, ενώ το www , eurobank , grανακηρύχθηκε  Beste-bankingwebsite” από το έγκυρο περιοδικό “PCMagazine”,

 • επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο της στην χρηματοδότηση επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων,

 • κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας ιδιωτών  με υψηλά διαθέσιμα ποσά προς επένδυση- Private Banking,

 • δραστηριοποιείται έντονα στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά 56%,

 • στις αναδοχές εταιρειών για εισαγωγή στο Χ.Α.Α. με δημόσια εγγραφή ο Όμιλος διατηρεί  για ακόμα μια χρονιά την ηγετική του θέση, με μερίδιο αγοράς της τάξης του 19%, συμμετέχοντας στις 22 από τις 24 συνολικά εκδόσεις και συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους € 676 εκ. που αντιπροσωπεύουν το 25% της συνολικής ζήτησης,

 • στις χρηματιστηριακές εργασίες η EFGEurobank Χρηματιστηριακή ενισχύθηκε με την επιτυχή απορρόφηση των εταιρειών Telesis Χρηματιστηριακή και Εργασίας Χρηματιστηριακή, με την ενιαία εταιρία να κατέχει μερίδιο αγοράς 9,7% το 2001, καταλαμβάνοντας την 1η θέση πλέον στην αγορά,

 • στον τομέα των εκδόσεων χρέους, η EFGTelesisFinance διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο  παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για τη χρηματοδότηση εταιρειών, μέσω κοινοπρακτικών και ομολογιακών δανείων, καθώς και με προϊόντα χρέους που απευθύνονται σε φορείς του δημοσίου τομέα,

 • στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η EFG Telesis Finance διατηρεί ηγετική παρουσία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα,

 • στον τομέα της  διαχείρισης θεσμικών χαρτοφυλακίων, η  EFGTelesisFinance επίσης κατέχει ηγετική θέση παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων σε θεσμικούς  πελάτες,

  Απόδειξη της  δυναμικής παρουσίας της Τράπεζας στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής είναι η πρόσφατη ανακήρυξή της  από το κορυφαίο ευρωπαϊκό περιοδικό Euromoney , ως ο “Καλύτερος Επενδυτικός Οίκος στην Ελλάδα» (“Best Equity House”).

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

  Η EFG Eurobank Ergasias έχει από καιρό επιλέξει την ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε κάθε τρίμηνο, επικεντρώνοντας ωστόσο την ανάλυση των αποτελεσμάτων στις λογιστικές καταστάσεις κατά Δ.Λ.Π. (IAS). Οι λογιστικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα κατά Δ.Λ.Π. απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν  τη σύγκριση με πιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, Αντίθετα, τα Ε.Λ.Π. επηρεάζονται κυρίως από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Ως γνωστόν, η δημοσίευση λογιστικών καταστάσεων κατά IAS από τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες καθίσταται υποχρεωτική από το 2003.

  Γενικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π. στις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές, όπως στις μεθόδους αποτίμησης, στο χρόνο αναγνώρισης των προθεσμιακών πράξεων επί αξιογράφων και του διανεμόμενου μερίσματος και στην παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων.

  Στον τραπεζικό κλάδο, οι κυριότερες διαφορές εντοπίζονται στο χειρισμό των χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing), των κερδών ομολόγων και στην παρουσίαση και αποτίμηση των χαρτοφυλακίων ομολόγων, μετοχών και παραγώγων.

  Κατά την χρήση 2001 έγιναν προσαρμογές στη λογιστική απεικόνιση

 •  Των κερδών ομολόγων που έχουν αφαιρεθεί από τα Καθαρά Έσοδα Τόκων και περιλαμβάνονται πλέον στα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων (από το Σεπτέμβριο 2001).
 • Των εσόδων από leasing, που πλέον περιλαμβάνονται στα Καθαρά Έσοδα από Τόκους, ενώ πριν επηρέαζαν τα Λοιπά Έσοδα  Εκμετάλλευσης και τις Αποσβέσεις.

  Έτσι οι διαφορές στα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias του 2001 με βάση τα Δ.Λ.Π. έναντι των αντιστοίχων με βάση τα Ε.Λ.Π. κατέστησαν πλέον οριακές.

  Στην προηγούμενη χρήση (2000), οι διαφορές αυτές ήταν πιο ουσιώδεις και οφείλονταν, μεταξύ άλλων, σε διαφορές στην μεθοδολογία ενοποίησης της πρώην Τράπεζας Κρήτης και αποτίμησης του εμπορικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων,  Οι διαφορές στα μεγέθη της  χρήσεως 2000 οδηγούν σε  διαφορές στους ρυθμούς μεταβολής κατά την χρήση 2001.

  Τα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για το 2001, έναντι του 2000 έχουν ως εξής:

  Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 18,6 δισ. από € 16,6 δισ. το 2000. Οι Χορηγήσεις (περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων) ανήλθαν σε € 10,7 δισ. από € 8,4 δισ. Οι Καταθέσεις προσέγγισαν τα € 15,1 δισ. από € 13,3 δισ. στα τέλη  του 2000. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους (περιλαμβανομένων τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων και εξαιρουμένων των κερδών ομολόγων) ανήλθαν σε € 629 εκ. από € 512 εκ.  ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), ανήλθαν σε € 874 εκ. από € 788 εκ. Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε € 941εκ. από € 944 εκ. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 204εκ., από € 247 εκ. το 2000.

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ
  Βασικά μεγέθη της EFG Eurobank Ergasias σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  (εκατ. ευρώ)
  20012000ετήσια %
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Σύνολο Ενεργητικού19,00516,83312,9%
  Απαιτήσεις κατά πελατών*10,6388,34927,4%
  Υποχρεώσεις προς πελάτες*14,99013,16613,9%
  Ίδια Κεφάλαια1,7791,880(5,4%)
  *(χωρίς “ settlementbalances ”)
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Καθαρά Έσοδα Τόκων61150521,0%
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών243283(14,0%)
  Βασικά Οργανικά Έσοδα8547888,4%
  Σύνολο Εσόδων9358944,5%
  Κέρδη προ φόρων μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας3223200,5%
  Καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας2062002,8%

  Βασικοί Δείκτες EFG Eurobank Ergasias σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα20012000
  Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου3,4%3,2%
  ROA προ φόρων και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας1,9%2,2%
  ROA μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας1,2%1,4%
  ROE προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας17,6%16,8%
  ROE μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας11,2%10,5%
  Βασικά Οργανικά Έσοδα προς Συνολικά Έσοδα91,3%88,1%
  Δείκτης Κόστους προς Ενεργητικό3,0%3,2%
  Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια προς Συνολικά Δάνεια3,9%4,3%
  Δάνεια προς Καταθέσεις70,9%63,6%
  Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1)14,0%16,3%
 •