Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.

Εγκρίθηκε σήμερα (23.08.2007) από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων, που αποφάσισε η A’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2007.

Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε  € 1,2 δισ. περίπου. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

Αποκοπή του Δικαιώματος Προτίμησης: 27.08.2007.
Επομένως, η Παρασκευή 24 Αυγούστου, θα  είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία η μετοχή θα διαπραγματεύεται με το δικαίωμα. Την Δευτέρα 27 Αυγούστου, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα και η τιμή της μετοχής θα αναπροσαρμοσθεί αναλόγως.Περίοδος άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης: 31.08.2007 -14 .09. 2007.Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Προτίμησης: 31.08.2007 – 10.09.2007.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 24.09.2007.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκδοση 61.444.496 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,75 και τιμής έκδοσης € 20 η κάθε μία, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές προς δεκαπέντε (15) παλαιές. Παράλληλα δόθηκαν, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες νέες μετοχές, δικαιώματα για ανάληψη αδιάθετων νέων μετοχών, που θα ικανοποιηθούν με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: i) στα μέλη του Δ.Σ. και του προσωπικού της Τράπεζας και των κατά το χρόνο διάθεσης των νέων μετοχών υφιστάμενων θυγατρικών της Τράπεζας εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αυτό είναι εφικτό εντός του χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο, δικαίωμα για απόκτηση στην τιμή έκδοσης μέχρι διακοσίων (200) αδιάθετων μετοχών ανά άτομο και μέχρι ανώτατου συνολικού (για το σύνολο των προσώπων αυτών) αριθμού 1.500.000 αδιάθετων μετοχών και ii) στους ασκούντες δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην τιμή έκδοσης μίας (1) αδιάθετης μετοχής για κάθε δύο (2) νέες μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματά τους προτίμησης.

Εάν και μετά την ικανοποίηση των ανωτέρω ασκηθέντων δικαιωμάτων υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα τις διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση του, σε τιμή τουλάχιστον ίση με την τιμή έκδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. δύναται να τις διαθέσει σε ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις οικείες νομικές διατάξεις. Την ως άνω διάθεση στο εξωτερικό αναμένεται να οργανώσουν για την Τράπεζα οι διεθνείς οίκοι Deutsche Bank AG (Παράρτημα Λονδίνου), Citigroup Global Markets Limited και Lehman Brothers International (Europe). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν τυχόν αδιάθετες μετοχές σε Ειδικούς Επενδυτές θα προκύψει από τη διαδικασία της ως άνω διάθεσης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή έκδοσης.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «http://www.eurobank.gr», στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών «http://www.ase.gr», καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «http://www.cmc.gov.gr» την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007 και από την Τρίτη 28 Αυγούστου 2007 θα χορηγείται στους επενδυτές δωρεάν σε έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήσεώς τους, στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.

 

“Οι πληροφορίες που παρατίθενται ανωτέρω αποτελούν διαφήμιση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά υπέρ των υφισταμένων μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στη Ελλάδα, συνάδουν με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/204, όπως ισχύει, της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές. Η ως άνω διαφημιστική καταχώρηση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, στην οποία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από τον νόμο, ήτοι δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός, των Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλίας ή Ιαπωνίας και δεν αποτελεί επέκταση της ελληνικής δημόσιας προσφοράς στις Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, ή Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόμο.”