Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με δημόσια προσφορά και εισαγωγή στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως 300 εκατ. ευρώ

Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των Ομολογιών της εταιρείας ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ με Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου διάρκειας επτά (7) ετών, σύμφωνα με την από 02.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Προβλέπεται η έκδοση έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Άυλων Κοινών Ανώνυμων Ομολογιών, ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) έκαστης και συνολικού ποσού έως τριακοσίων εκατ. ευρώ (300.000.000€).

Διάρκεια Δημόσιας Προσφοράς: από την Τετάρτη 14.07.2021 έως την Παρασκευή 16.07.2021.

Η Eurobank AE συμμετέχει ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος στην έκδοση.

Μάθετε περισσότερα για την ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ή ενημερωθείτε αναλυτικά για τις ανακοινώσεις σχετικά με το ομολογιακό δάνειο της ΠΡΟΝΤΕΑ.

Ενημερωτικό υλικό και έγγραφα σχετικά με την έκδοση

Ενημερωτικό δελτίο ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 09.07.21

Ανακοίνωση αγοράς στόχου ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 09.07.21

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την έκδοση, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας, από το στέλεχος της Τράπεζας που σας εξυπηρετεί.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ το αρχείο

Το παρόν έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ούτε σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank μπορείτε να παραλάβετε το Ενημερωτικό Δελτίο σε έντυπη μορφή.