Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με δημόσια προσφορά και εισαγωγή στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑ

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας έως 300 εκατ. ευρώ

Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών των Ομολογιών της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου διάρκειας επτά (7) ετών, σύμφωνα με την από 29.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Προβλέπεται η έκδοση έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Άυλων Κοινών Ανώνυμων Ομολογιών, ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000€) εκάστης και συνολικού ποσού έως τριακοσίων εκατ. ευρώ (300.000.000€).

Διάρκεια Δημόσιας Προσφοράς: από την Τετάρτη 08.12.2021 έως και την Παρασκευή 10.12.2021.

Η Eurobank A.E. συμμετέχει ως αποκλειστικός Σύμβουλος και από κοινού Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος στην έκδοση.

Μάθετε περισσότερα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ή ενημερωθείτε αναλυτικά για τις ανακοινώσεις και άλλο υλικό σχετικά με το ομολογιακό δάνειο συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Ενημερωτικό υλικό και έγγραφα σχετικά με την έκδοση

Ενημερωτικό δελτίο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Ανακοίνωση αγοράς στόχου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την έκδοση, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας, από το στέλεχος της Τράπεζας που σας εξυπηρετεί.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον μπορείτε και μέσω του e- Banking να συμμετέχετε στις Δημόσιες Προσφορές Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος (Ομολόγων) που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η αίτηση συμμετοχής στις Δημόσιες Προσφορές μπορεί να υποβάλλεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί εκάστη Δημόσια Προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι να διαθέτετε μερίδα και λογαριασμό αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων καθώς και λογαριασμό αξιών στην Eurobank, να έχετε προσκομίσει/επικαιροποιήσει όλα τα απαιτούμενα, εκ του νόμου ή/και σύμφωνα με τις διαδικασίες της Τράπεζας, έγγραφα για τη διενέργεια επενδυτικών συναλλαγών και να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Θα βρείτε τη σχετική επιλογή “Ομόλογα” στην κατηγορία των Επενδυτικών Συναλλαγών.

Συνδέομαι στο e-Banking

Το παρόν παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική ή άλλη συμβουλή, δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εν γένει προσφορά ή πρόσκληση για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο παρόν.
Οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ως εκ της φύσεως τους, ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης. Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, τη γνώση και την εμπειρία τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι επενδυτές πρέπει να αξιολογούν οι ίδιοι τις επενδύσεις τους ή να διαθέτουν επαγγελματική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους κατάλληλη συμβουλή για να προβούν στην αξιολόγηση των επενδύσεών τους και των κινδύνων που αυτές ενέχουν.