Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα 19.950.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με  δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,45€ η καθεμία της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 1.050.000 νέων, κοινών μετοχών της Τράπεζας από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, δυνατότητα μερικής κάλυψης και εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς είναι:

Από 27.09.2023 έως και 29.09.2023.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης είναι:

7,20€ ανά μετοχή

Η Eurobank A.E. συμμετέχει στην έκδοση ως Κύριος Ανάδοχος.

Ενημερωτικό υλικό και έγγραφα σχετικά με τη δημόσια προσφορά

Ενημερωτικό δελτίο

Ανακοίνωση δυνητικής αγοράς στόχου

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δημόσια προσφορά, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας από το στέλεχος της Eurobank που σας εξυπηρετεί σε ένα κατάστημά μας.

Κλείνω ραντεβού σε κατάστημα

Το παρόν παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική ή άλλη συμβουλή. Δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εν γένει προσφορά ή πρόσκληση για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο παρόν.

Οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ως εκ της φύσεως τους, ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης. Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, τη γνώση και την εμπειρία τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι επενδυτές πρέπει να αξιολογούν οι ίδιοι τις επενδύσεις τους ή να διαθέτουν επαγγελματική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους κατάλληλη συμβουλή για να προβούν στην αξιολόγηση των επενδύσεών τους και των κινδύνων που αυτές ενέχουν.