Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 13.500.000 υφιστάμενων, κοινών μετοχών της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ και εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η διάρκεια της δημόσιας προσφοράς είναι:

Από 25.01.2024 έως και 01.02.2024.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης είναι 8,20€ ανά μετοχή.

Η Eurobank AE συμμετέχει στην έκδοση ως Σύμβουλος Εισαγωγής και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος.

Μάθετε περισσότερα για την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ ή ενημερωθείτε αναλυτικά για τις ανακοινώσεις και άλλο υλικό σχετικά με τη δημόσια προσφορά της εταιρείας.

Ενημερωτικό υλικό και έγγραφα σχετικά με την έκδοση

Ενημερωτικό δελτίο

Ανακοίνωση αγοράς στόχου

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη δημόσια προσφορά, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας από το στέλεχος της Eurobank που σας εξυπηρετεί σε ένα κατάστημά μας.

Κλείνω ραντεβού σε κατάστημα

Η αίτηση συμμετοχής στις δημόσιες προσφορές μπορεί να υποβάλλεται μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί κάθε δημόσια προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σας είναι να έχετε:

  • Μερίδα και λογαριασμό αξιογράφων στο σύστημα άυλων τίτλων.
  • Λογαριασμό αξιών στην Eurobank.
  • Προσκομίσει/επικαιροποιήσει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τον νόμο ή προβλέπονται από τις διαδικασίες της Eurobank για τη διενέργεια επενδυτικών συναλλαγών, και να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

Το παρόν παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά επενδυτική ή άλλη συμβουλή. Δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εν γένει προσφορά ή πρόσκληση για κατάρτιση συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στο παρόν. Οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ως εκ της φύσεως τους, ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης.

Οι επενδύσεις μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές με κριτήρια τους συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους τους, τις ανάγκες τους, τη γνώση και την εμπειρία τους και την οικονομική κατάστασή τους. Οι επενδυτές πρέπει να αξιολογούν οι ίδιοι τις επενδύσεις τους ή να διαθέτουν επαγγελματική, νομική, φορολογική ή άλλου είδους κατάλληλη συμβουλή για να προβούν στην αξιολόγηση των επενδύσεών τους και των κινδύνων που αυτές ενέχουν.