Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κίνδυνοι και ευκαιρίες ESG

Η διαχείριση κινδύνων και ο εντοπισμός ευκαιριών αποτελούν μερικές από τις πιο σημαντικές πτυχές του ESG. Μάθετε πώς θα επηρεάσουν την επιχείρησή σας και πώς θα μεταβείτε σε ένα κυκλικό οικονομικό μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, που είναι απαραίτητη διαδικασία για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικότερου και βιώσιμου οικονομικού συστήματος.

Κίνδυνοι και ευκαιρίες ESG
Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
Κυκλική οικονομία

Κίνδυνοι και ευκαιρίες ESG: Τα βασικά σημεία

  • Κίνδυνοι ESG: Αντικατοπτρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με παράγοντες όπως το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η κοινωνία και η διακυβέρνηση, και μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία, την αξία και την εξέλιξη της επιχείρησής σας.
  • Ευκαιρίες ESG: Μπορούν να αποφέρουν αύξηση εσόδων, μείωση λειτουργικών δαπανών, νομοθετική συμμόρφωση, υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων και ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών της επιχείρησής σας.
  • TCFD: Ένα από τα ευρέως διαδεδομένα πλαίσια γνωστοποίησης κλιματικών κινδύνων. Θεσμοθετεί και διευκολύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εταιρικών κινδύνων που συσχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
  • Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα: Μια πολυμερής αλλά απαραίτητη διαδικασία για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικότερου και βιώσιμου οικονομικού συστήματος.
  • Κυκλική οικονομία: Προϋπόθεσή της αποτελεί η μετάβαση σε πιο βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας.
   
Δείτε επίσης