Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εταιρική διακυβέρνηση και NFRD στην Ελλάδα

Η εταιρική διακυβέρνηση και η γνωστοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (Οδηγία NFRD) των επιχειρήσεων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα με την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο. Μάθετε πώς αυτή η νέα τάση μπορεί να οδηγήσει σε αειφόρα οικονομικά μοντέλα και να καταστήσει την επιχείρησή σας υπεύθυνη και ανταγωνιστική.

Θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης
Η Οδηγία NFRD
Βελτίωση των εταιρικών αποδόσεών σας

Τα βασικά σημεία της εταιρικής διακυβέρνησης και της Οδηγίας NFRD

  • Νόμος 4706/2020: Επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών.
  • Νόμος 4548/2018: Κάνει υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Οδηγία για μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (NFRD): Στόχος της είναι να φέρει σε υψηλό επίπεδο πανευρωπαϊκά τη διαφάνεια των κοινωνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων απόδοσης που παρέχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις.