Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2023 η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Notes), συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

  • 19 Ιανουαρίου 2023: έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατομμυρίων με ημερομηνία λήξης  26 Ιανουαρίου 2029 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιανουαρίου 2028 (6NC5). Η τελική απόδοση ορίστηκε στο 7,125%
  • 21 Νοεμβρίου 2023: έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατομμυρίων με ημερομηνία λήξης 28 Νοεμβρίου 2029 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5). Η τελική απόδοση ορίστηκε στο 5,875%

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στο βιβλίο προσφορών που οδήγησε στην υπερκάλυψη  του ζητούμενου ποσού και στις 2 περιπτώσεις, με την τελική κατανομή προς τους ξένους επενδυτές να αντιστοιχεί στο 70%  του ποσού των εκδόσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδόσεων κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), Εμπορικές Tράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των εκδόσεων συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), βοηθώντας την Τράπεζα να πλησιάσει περαιτέρω τον τελευταίο αναθεωρημένο στόχο του 27,7% των σταθμισμένων, κατά τον κίνδυνο, στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets) που έχει τεθεί για την 1η Ιανουαρίου 2026.