Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

To 2023 ήταν μία χρονιά με έντονη κινητικότητα στον χώρο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., πρωτοπόρος στο σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων, συνέχισε τις εκδόσεις των Target Maturity Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ξεκίνησε στο τέλος του 2022, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει στο περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων και να προσφέρει ταυτόχρονα στους πελάτες του Ομίλου ανταγωνιστικές αποδόσεις και εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης της ρευστότητάς τους. Ταυτόχρονα, προς το τέλος του έτους, ξεκίνησε η διάθεση της υπηρεσίας διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου – PERSONAL INVESTMENT PORTFOLIO - προς τους ιδιώτες πελάτες της Τράπεζας (personal banking & individual banking).

GF Target Maturity Ομολογιακό ΙII, V, VII

Τα συγκεκριμένα ομολογιακά A/K ακολουθούν τη στρατηγική  “buy and hold”. Ta Target Maturity III & VII είναι πενταετούς διάρκειας ενώ το Target Maturity V είναι τριετούς διάρκειας. Τα συγκεκριμένα Α/Κ επενδύουν το ενεργητικό τους σε ένα χαρτοφυλάκιο, διεθνών και ελληνικών ομολόγων, κρατικών και εταιρικών, τα οποία επιλέγονται ούτως ώστε κατά την έναρξη της επένδυσης να έχουν διάρκεια όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένη με τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής του Α/Κ, προσφέροντας στον επενδυτή δυο σημαντικά πλεονεκτήματα: Τον υπολογισμό της εκτιμώμενης απόδοσης στη λήξη αλλά και την πρόσβαση του, μέσω του χαρτοφυλακίου των Α/Κ, σε ομολογιακές εκδόσεις που απαιτούν ελάχιστο ποσό επένδυσης (100k €). Η επενδυτική πολιτική των GF Target Maturity ΙΙΙ,V & VII προβλέπει τη διακράτηση των ομολόγων που θα επενδυθούν κατά την έναρξή τους, μέχρι τη λήξη αυτών.

Η διάθεση των συγκεκριμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο επενδυτικό κοινό έγινε μέσω της Σειράς Μεριδίων DIS, που προβλέπει τη διανομή μερίσματος σε ετήσια βάση. Τo εκτιμώμενο μέρισμα τον πρώτο χρόνο για το Target IΙΙ είναι 3,10%, για το Target V είναι στο 3,00% και για το Target VII ανέρχεται στο 2,80%.

GF Target Maturity Ομολογιακό IV &VI

Τα συγκεκριμένα ομολογιακά A/K ακολουθούν τη στρατηγική “buy and hold” και είναι δεκαετούς διάρκειας. Είναι επενδυτικά οχήματα των ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων My Target Value Ι και ΙΙ αντίστοιχα. Επενδύουν το ενεργητικό τους σε ένα χαρτοφυλάκιο, διεθνών και ελληνικών ομολόγων, κρατικών και εταιρικών, τα οποία επιλέγονται ούτως ώστε κατά την έναρξη της επένδυσης να έχουν διάρκεια όσο το δυνατόν πιο ευθυγραμμισμένη με τον ορίζοντα λήξης της στρατηγικής των Α/Κ. Επενδύουν κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε ευρώ, που έχουν υπολειπόμενη χρονική διάρκεια από 7 έως 11 χρόνια κατά την έναρξη της επενδυτικής στρατηγικής τους. Η επενδυτική στρατηγική του Target IV λήγει στις 28/4/33 ενώ του Target VΙ στις 31/7/33. Στις συγκεκριμένες ημερομηνίες τα Α/Κ θα ρευστοποιηθούν και οι μεριδιούχοι θα λάβουν τη συνολική αξία των μεριδίων τους.

Greek Fund Top 30 Select Σύνθετο

Το Α/Κ GF Top 30 Select Σύνθετο επιδιώκει να προσφέρει στοχευμένη θετική απόδοση στον μεριδιούχο που θα παραμείνει έως τη λήξη της επενδυτικής στρατηγικής στις 31/7/2028. Η απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής του συνδέεται με την απόδοση του μετοχικού δείκτη STOXX Europe ESG Leaders Select 30 Price Index (EUR) από την ημερομηνία έναρξης της επενδυτικής στρατηγικής έως την ημερομηνία λήξης της 5ετούς περιόδου επένδυσης.

Εάν η απόδοση του δείκτη:

  • Είναι θετική έως και 20%, τότε η απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής είναι ίση με την απόδοση του δείκτη.
  • Είναι μεγαλύτερη από 20%, τότε η απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής είναι σταθερή και ίση με 32,5%.
  • Είναι αρνητική, τότε η επενδυτική στρατηγική έχει μηδενική απόδοση.

Επιπλέον, το GF Top 30 Select Σύνθετο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς και άλλων αξιογράφων.

Η απόδοση του επενδυτή εξαρτάται από την πορεία και την απόδοση:

  • Της επενδυτικής στρατηγικής του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου.
  • Του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ