Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το ασφαλιστικό πρόγραμμα που συνδυάζει ασφαλιστική κάλυψη με την δυνατότητα δημιουργίας ενός κεφαλαίου για το μέλλον, σε βάθος χρόνου.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα «εξασφαλίζω συστηματική επένδυση» της Eurolife FFH, είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα τακτικών καταβολών που συνδυάζει ασφάλειας ζωής, ενώ παράλληλα επενδύει ισόποσα σε 2 αμοιβαία κεφάλαια με στόχο την δημιουργία ενός κεφάλαιο για το μέλλον.

Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες σας δεδομένου ότι ορίζετε τις τακτικές καταβολές σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες και ταυτόχρονα προστατεύετε τους ανθρώπους σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος.

Το επενδυτικό σκέλος συνδέεται με την αξία μεριδίων των υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A.:

  • 50% στο (LF) Absolute Return - Σειρά Eurobank
  • 50% στο (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global - Σειρά Eurobank

Κάθε καταβολή ασφαλίστρων προς επένδυση μοιράζεται ισόποσα στα 2 υπο-αμοιβαία κεφάλαια (LF) τα οποία έχουν μεσαίο επενδυτικό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ισορροπία για το χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στην απόδοση της επένδυσης και τον κίνδυνο που απορρέει από τις διακυμάνσεις των αγορών.

 Το ασφαλιστικό σκέλος εξασφαλίζει στους δικαιούχους που έχουν οριστεί στο ασφαλιστήριο, ένα ασφαλισμένο κεφάλαιο το οποίο κυμαίνεται από €5.000 έως €10.000 σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης, επιπλέον της αξίας εξαγοράς του επενδυτικού σκέλους του ασφαλιστήριου. Επίσης, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του αντισυμβαλλόμενου (για οποιαδήποτε εργασία), το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Eurolife FFH, με το ποσό των €750 ως ετήσιο ασφάλιστρο για μέγιστη διάρκεια 10 ετών ή μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα:

  • Αντισταθμίζει τον επενδυτικό κίνδυνο που απορρέει από τις διακυμάνσεις των οικονομικών κύκλων, μέσω των τακτικών συμμετοχών σε διαφορετικά επίπεδα τιμών της αγοράς, σε βάθος χρόνου
  • Προσφέρει την ενεργητική διαχείριση της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και την ευρεία διασπορά επενδύσεων μέσα από την ισόποση συμμετοχή σε δύο, διαφορετικά μεταξύ τους, υπο-Αμοιβαία Κεφάλαια
  • Παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις με ευνοϊκούς όρους, ώστε να εξασφαλίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος
  • Διαθέτει μια σειρά από παροχές, όπως, μεταξύ άλλων, ευελιξία στη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων, δυνατότητα πραγματοποίησης έκτακτων εφάπαξ καταβολών, ελεύθερη επιλογή διάρκειας του προγράμματος, αναπροσαρμογή του ποσού καταβολής του ασφαλίστρου, δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του τακτικού ασφαλίστρου και δυνατότητα ολικής και μερικής εξαγοράς του λογαριασμού επένδυσης.

Μάθετε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ