Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, χρηματοοικονομική ευημερία και χρηματοοικονομική ελευθερία.

Από τον Νικόλαο Δ. Φίλιππα, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Προέδρου και Ιδρυτή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Η επίτευξη της ατομικής, οικογενειακής, αλλά και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών θα έπρεπε να ήταν ο απώτερος σκοπός όλων των κρατών. Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και οι πολίτες θα πρέπει από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν, σε ένα βαθμό, τις αδυναμίες των συστημάτων.

Η πολυπλοκότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η υφιστάμενη παγκόσμια και εγχώρια υπερχρέωση, οι συχνές χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι επιπτώσεις της πανδημίας, ο Ουκρανικός πόλεμος και, πρόσφατα, ο υψηλός πληθωρισμός σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, συνηγορούν στο ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, αποτελεί απαραίτητη δεξιότητα του 21ου αιώνα.

Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί τον κυρίαρχο όρο ο οποίος καλύπτει τις διάφορες καθημερινές πτυχές της σωστής διαχείρισης των χρημάτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση και στην επένδυση.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ όρισε τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό ως «τον συνδυασμό ετοιμότητας, γνώσης, δεξιότητας, νοοτροπίας και συμπεριφοράς, απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων με στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας» (Atkinson & Messy, 2012; G20, 2012). Συμπυκνώνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δράσεων που αφορούν τόσο το άτομο (personal finance), όσο και στην οικογένεια (family finance). Στα πλαίσια μιας ολιστικής χρηματοοικονομικής προσέγγισης περιλαμβάνει την δημιουργία εισοδήματος (income), την (έξυπνη) κατανάλωση (spending), τον περιορισμό της υπερβολικής κατανάλωσης (overspending), την κατάρτιση και την πιστή εφαρμογή ενός προϋπολογισμού (budgeting), τις σχέσεις μας με τις τράπεζες (banking), την προστασία μας μέσα από την ασφάλιση (insurance), το ύψος και την διαχείριση των στεγαστικών δανείων (mortgage loans), τις επενδύσεις (investments), τον προγραμματισμό για την συνταξιοδότηση (retirement planning), τον σωστό προγραμματισμό των φόρων (tax planning) και γενικότερα την βέλτιστη διαχείριση της περιουσίας μας.

Τι είναι και πως ορίζεται η χρηματοοικονομική ευημερία;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία των πολιτών είναι η ύπαρξη χρηματοοικονομικής ευημερίας.

Η έννοια της χρηματοοικονομικής ευημερίας (financial wellbeing) ορίστηκε για πρώτη φορά το 2015 από το Γραφείο για την Χρηματοοικονομική Προστασία των Καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Consumer Financial Protection Bureau), στην έκθεσή του με τίτλο «Financial Wellbeing: The Goal of Financial Education». Μετά από σχετική έρευνα, 59 καταναλωτές/επενδυτές και 30 επαγγελματίες του χώρου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών απάντησαν στα σχετικά ερωτήματα, μέσω λεπτομερών συνεντεύξεων, με σκοπό τον ορισμό της χρηματοοικονομικής ευημερίας, καθώς επίσης και την ανεύρεση των προσδιοριστικών παραγόντων που την διαμορφώνουν.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος και θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε δύο εξ αυτών.

  1. Η ανάλυση των συνεντεύξεων από ειδικούς, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η χρηματοοικονομική ευημερία ορίζεται ως μία κατάσταση στην οποία ένα άτομο μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, αισθάνεται σιγουριά για το χρηματοοικονομικό του μέλλον και μπορεί να κάνει επιλογές που του επιτρέπουν να απολαύσει την ζωή του.
  2. H χρηματοοικονομική ευημερία έχει τέσσερα κεντρικού ενδιαφέροντος στοιχεία που προκύπτουν από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς της χρηματοοικονομικής ελευθερίας (financial freedom) και της χρηματοοικονομικής ασφάλειας (financial security), για το παρόν και το μέλλον.

Αν θέλαμε να αναπαραστήσουμε σχηματικά τα 4 δομικά στοιχεία που πηγάζουν από τις αναφερόμενες δύο παραμέτρους, δημιουργείται το παρακάτω διάγραμμα:

Τα τέσσερα δομικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής ευημερίας

Έλεγχος των οικονομικών σε καθημερινή και μηνιαία βάση: Τα άτομα με υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής ευημερίας αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο των οικονομικών τους, τόσο σε ημερήσια όσο και σε μηνιαία βάση. Τα άτομα αυτά καλύπτουν με επάρκεια τα έξοδα τους, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους στην ώρα τους και δεν αγχώνονται για το αν θα τους φτάσουν τα χρήματά τους, αφού έχουν προνοήσει για αυτό. Ελέγχουν εκείνοι τα οικονομικά τους και δεν ελέγχονται από αυτά.

Ικανότητα απορρόφησης εκτάκτων χρηματοοικονομικών απαιτήσεων (financial shocks): Βασιζόμενοι σε έναν συνδυασμό παραγόντων όπως αποταμίευση, κεφάλαια έκτακτης ανάγκης, διαφόρων ειδών ασφαλιστήρια, καθώς και ψυχολογική στήριξη από οικογένεια και φίλους, οι άνθρωποι που αισθάνονται χρηματοοικονομική ευημερία δεν ανησυχούν σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός π.χ. κλοπή, βλάβη ή άλλα έκτακτα έξοδα και γεγονότα.

Είναι στο σωστό δρόμο για την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών τους στόχων: Τα άτομα με υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής ευημερίας, ανεξάρτητα του αν έχουν κάποιο προκαθορισμένο πλάνο, φαίνεται να θέτουν χρηματοοικονομικούς στόχους τους οποίους και επιτυγχάνουν.

Άμεσο αποτέλεσμα της ουσιαστικής χρηματοοικονομικής γνώσης και της επίτευξης της χρηματοοικονομικής ευημερίας είναι η επίτευξη της χρηματοοικονομική μας ελευθερίας και η απόλαυσης της ζωής: Τα άτομα που έχουν υψηλή αίσθηση χρηματοοικονομικής ευημερίας συνδυάζουν αποτελεσματικά τα «πρέπει» και τα «θέλω» τους. Αυτό δεν επιτυγχάνεται απαραίτητα επειδή έχουν υψηλό εισόδημα, αλλά επειδή προγραμματίζουν σωστά και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα χρήματά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε άτομο μπορεί να ορίζει διαφορετικά την χρηματοοικονομική ελευθερία. Θα μπορούσαμε όμως να ισχυρισθούμε ότι ένα άτομο είναι χρηματοοικονομικά ελεύθερο αν έχει αρκετές αποταμιεύσεις, επενδύσεις και μετρητά, για να υποστηρίξει οικονομικά τον τρόπο ζωής που επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν και την οικογένειά του. Αυτό μπορεί επίσης να συνεπάγεται την συγκέντρωση ενός ποσού αποταμιεύσεων που θα του επιτρέψει να συνταξιοδοτηθεί νωρίς ή να ακολουθήσει οποιαδήποτε καριέρα επιθυμεί, χωρίς η ζωή του να καθοδηγείται από την ανάγκη να κερδίζει μέσω της εργασίας του ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα.

Τα θέματα που συνδέονται άμεσα με την χρηματοοικονομική ελευθερία είναι:

  • Η ελευθερία των προσωπικών μας επιλογών.
  • Η χρηματοοικονομική και η προσωπική μας ασφάλεια.
  • Η ελευθερία να απολαύσουμε την ζωή μας και τον χρόνο μας.

Τα βήματα που οδηγούν στην προσωπική μας χρηματοοικονομική ελευθερία

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ηλικία δεν καθορίζει την χρηματοοικονομική μας ελευθερία· οι αποταμιεύσεις και το εισόδημά μας είναι που την καθορίζουν. Η χρηματοοικονομική ελευθερία μπορεί να επιτευχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, θέτοντας στόχους και παραμένοντας προσηλωμένοι σε αυτούς, για όσο χρόνο απαιτείται.

Βήμα 1ο: Δημιουργήστε εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.

Βήμα 2ο: Απαλλαχθείτε από τυχόν χρέη, αποφεύγοντας παράλληλα την ανάληψη νέων χρεών.

  • Επιδιώξτε την πλήρη αποπληρωμή των υπολοίπων των πιστωτικών σας καρτών, το συντομότερο δυνατόν.
  • Ζήστε ανάλογα με τις χρηματοοικονομικές σας δυνατότητες.
  • Τηρείστε έναν αυστηρό προϋπολογισμό εσόδων/εξόδων, περικόπτοντας τα περιττά έξοδα.

Βήμα 3ο: Αποταμιεύστε δημιουργώντας ένα επαρκές κεφάλαιο καθώς και ένα επαρκές κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης (emergency fund).

Βήμα 4ο: Επενδύστε σε διεθνικά Αμοιβαία Κεφάλαια, τοποθετώντας κάθε μήνα ένα σταθερό ποσό, εφαρμόζοντας τις διαχρονικά αναλλοίωτες αρχές της διεθνικής και διαχρονικής διαφοροποίησης των επενδύσεων σας.

Βήμα 5ο: Αυξήστε το εισόδημα από τις επενδύσεις σας σε υψηλότερα επίπεδα από το εισόδημα που λαμβάνετε από την εργασία σας.

Συμπεράσματα

Η επίτευξη της ατομικής, οικογενειακής, αλλά και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών θα έπρεπε να ήταν ο απώτερος σκοπός όλων των κρατών. Όμως η υπερχρέωση των κρατών της Δύσης και η μακροβιότητα, μεταφέρουν τα προβλήματα αλλά και την ανεύρεση των λύσεων τους στους ίδιους τους πολίτες.

Η απόλαυση της ζωής, που θα έπρεπε να ήταν ο τελικός σκοπός του ατόμου, περνάει μέσα από την χρηματοοικονομική υγεία των πολιτών, την χρηματοοικονομική τους εκπαίδευση και την χρηματοοικονομική τους ελευθερία.

Επενδύουμε λοιπόν αρχικά στον εαυτό μας, στην εκπαίδευση μας, στις εμπειρίες μας, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων μας και στο πιο σημαντικό, την υγεία μας.

Από την άλλη μεριά, η βελτίωση της χρηματοοικονομικής μας υγείας και η επίτευξη της χρηματοοικονομικής μας ελευθερίας, θα οδηγήσουν στην μείωση του χρηματοοικονομικού μας άγχους και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, που είναι τελικά ο βασικός σκοπός του ανθρώπου.

Και μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο ταξίδι της ζωής ξεκινάει με ένα μικρό πρώτο βήμα…

Το παρόν άρθρο έχει συνταχθεί εξολοκλήρου από τον κ. Νικόλαο Δ. Φίλιππα, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρο και Ιδρυτή του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, και εκφράζει μόνο τη γνώμη και τις προσωπικές του απόψεις. Δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί περαιτέρω κατά κανένα άλλο τρόπο και προς κανένα τρίτο πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του. Το περιεχόμενο του ως άνω άρθρου σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, ούτε μπορεί να εκληφθεί, ως επενδυτική σύσταση ή συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για σύναψη σύμβασης ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών για σύναψη σύμβασης επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι επενδύσεις που αναφέρονται μπορεί να είναι ακατάλληλες για συγκεκριμένους επενδυτές, αναλόγως των συγκεκριμένων επενδυτικών τους στόχων και οικονομικής θέσης. Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, εκ της φύσεώς τους, ενέχουν κινδύνους που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια μέρους ή και του συνόλου της επένδυσης. Τυχόν προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν και δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη των μελλοντικών. Τυχόν πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται με τις απόψεις οποιουδήποτε μέλους της Eurobank ή/και των λοιπών συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Καμία απολύτως ευθύνη, από όπου κι αν πηγάζει, δεν αναλαμβάνει η Eurobank ή/και οι λοιπές συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή/και οποιοδήποτε μέλος της Διοίκησής τους, στέλεχος ή υπάλληλός τους σε σχέση με το περιεχόμενο του ως άνω άρθρου ή για ενέργειες ή/και αποφάσεις που λαμβάνονται από οποιονδήποτε βασίσθηκε σε αυτό.»