Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τους πρόδρομους δείκτες της ελληνικής οικονομίας*, καταδεικνύοντας την πίστη της επιχειρηματικής κοινότητας στις προοπτικές που ανοίγονται, προοιωνίζοντας αναμφίβολα μια δυναμική ανάπτυξη.

Οι ενδείξεις της αγοράς επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία ανακάμπτει από το σοκ της πανδημίας και διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το θετικό κλίμα θέτει τις βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη και το 2022, γεγονός που ενισχύει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank συνεχίζει να στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις-πελάτες της, διαθέτοντας πληθώρα χρηματοδοτικών προγραμμάτων προκειμένου να καλύψουν ολιστικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες τους.

Ειδικότερα, τα προγράμματα προς αξιοποίηση είναι:

 • Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ) ESIF ERDF Greece Guarantee Fund “EEGGF”
  Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με πιστωτικό όριο για την εξυπηρέτηση του συναλλακτικού τους κυκλώματος, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ) EEGGF και με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ΤΕ) EEGGF συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).
 • Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Hellenic Development Bank - HDB (Γ’ Φάση)
  Παρέχεται ενίσχυση της ρευστότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού ΕΕ 651/2014) μέχρι τέλος του χρόνου, με Κεφάλαια Κίνησης και εγγύηση από την Hellenic Development Bank (HDB) σε ποσοστό έως 80% του ποσού κάθε δανείου.
  Οι υποστηριζόμενες χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Hellenic Development Bank (HDB), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
 • Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)- Δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση (Υποπρόγραμμα 1)
  Προσφέρεται πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την κάλυψη επενδυτικών  δαπανών των επιχειρήσεων με προνομιακή τιμολόγηση. Μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
 • Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ESIF EAFRD Greece FoF)
  Δυνατότητα χρηματοδότησης με προνομιακή τιμολόγηση και μειωμένες απαιτήσεις εμπράγματων εξασφαλίσεων σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και με εγγύηση που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) έως 80% του ποσού του δανείου. Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.
  EIF AGRI Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιπρόσθετα των παραπάνω προγραμμάτων αναμένονται οι Δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο των οποίων θα ενισχυθεί η προσπάθεια της Τράπεζας για στήριξη των επιχειρήσεων και για τις οποίες οι πελάτες/επιχειρήσεις θα ενημερωθούν άμεσα.

* Πηγή: Eurobank Research