Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με σκοπό την ουσιαστική συμβολή της στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Eurobank αξιοποιεί τις συνεργασίες με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) παρέχοντας χρηματοδοτήσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Σήμερα, η εξασφάλιση ευνοϊκής χρηματοδότησης αναγνωρίζεται σαν μια αδιαμφισβήτητη ανάγκη από το σύνολο της αγοράς των επιχειρήσεων, καθώς αυτές προσπαθούν να επιτύχουν σημαντικούς στόχους, όπως:

  • Να αντεπεξέλθουν στις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς
  • Να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα έχει στη διάθεσή της λύσεις χρηματοδοτήσεων για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Μέσω του προγράμματος “InvestEU- RRF Greece SME Competitiveness” θα παρέχεται χρηματοδότηση από την Τράπεζα, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για την κάλυψη αναγκών των ΜμΕ σε κεφάλαιο κίνησης ή/και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων.

Επίσης, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η Τράπεζα, σε συνεργασία με την ΕΑΤ, να έχει στη διάθεσή της δύο ακόμη χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

  • ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Ταμείο Εγγυήσεων: μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος θα παρέχεται εγγύηση από την ΕΑΤ σε κάθε δάνειο με σκοπό τόσο την ενίσχυση της ρευστότητας όσο και  την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων νέων και υφιστάμενων ΜμΕ. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα για επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου.
  • ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Ταμείο Δανείων: Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με μηδενικό επιτόκιο για το 40% των κεφαλαίων του δανείου που συμμετέχει η ΕΑΤ, τόσο με τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης όσο και Επενδυτικού. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα για επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους, εκμεταλλευόμενες όλα αυτά τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης.

*Οι χρηματοδοτήσεις επωφελούνται στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου InvestEU. Με την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU μέσω της οικονομικής υποστήριξης της Ελλάδας που χορηγείται στο πλαίσιο του Τμήματος Κράτους Μέλους του προγράμματος InvestEU για την Ελλάδα.