ΠΡΟΪΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ «STUDENT CARD»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα

Πιστωτικός Φορέας

«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΑΦΜ: 996866969

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση

Όθωνος 8, 10557 Αθήνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

EuroPhone Banking στο 2109555000 για κλήσεις από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό, 24ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του πιστωτικού προϊόντος

Τύπος πίστωσης

Ανοικτή πίστωση χορηγούμενη μέσω πιστωτικής κάρτας STUDENT EUROBANK VISA (εφεξής «Κάρτα»)

Συνολικό ποσό της πίστωσης (Πιστωτικό Όριο)

1.500€

Όροι που διέπουν την ανάληψη

1) Η Κάρτα χρησιμοποιείται από τον Κάτοχο για τη διενέργεια:

α) συναλλαγών με επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

β) αναλήψεων μετρητών λόγω πίστωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

γ) μεταφορών υπολοίπων

δ) εξόφλησης περιοδικών ή εφάπαξ υποχρεώσεων του κατόχου

ε) τραπεζικών συναλλαγών στα ΑΤΜs της Τράπεζας ή και άλλων τραπεζών στην Ελλάδα.

2) Οι υπό 1 (α), (β), (γ) και (δ) συναλλαγές υπόκεινται σε ανώτατο πιστωτικό όριο είτε συνολικό για όλες τις συναλλαγές είτε ανά κατηγορία συναλλαγών και ενδεχομένως και σε ανώτατα ημερήσια όρια, τα οποία η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Κάτοχο με την επιστολή που συνοδεύει την Κάρτα.

Το μέρος του πιστωτικού ορίου που απελευθερώνεται με αποπληρωμές, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω.

Διάρκεια της σύμβασης πίστωσης

Αορίστου χρόνου

Δόσεις

Ο Κάτοχος υποχρεούται να εξοφλεί κάθε μήνα έως την ημερομηνία πληρωμής πουαναγράφεται στο ενημερωτικό μηνιαίο λογαριασμό, την αναγραφόμενη σε αυτόν ελάχιστη καταβολή.

Το ποσό της ελάχιστης καταβολής ισούται με (α) ποσοστό 2% επί του αθροίσματος του ενήμερου οφειλόμενου κεφαλαίου, των τόκων και τυχόν οφειλόμενων επιβαρύνσεων για συναλλαγές σε συνάλλαγμα και αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό μέσω ATMs άλλης τράπεζας πλέον (β) τυχόν εξόδων παρακολούθησης καθυστερήσεων, (γ) της συνδρομής, (δ) των ποσών των χρεώσεων καθ’ υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου και της επιβάρυνσης υπέρβασης Πιστωτικού Ορίου και (ε) των ληξιπροθέσμων προηγουμένων οφειλών. Το ποσό της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής που προκύπτει κατά τα ανωτέρω στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο του ποσού αυτού πολλαπλάσιο του αριθμού πέντε (5) και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) Ευρώ. Ο Κάτοχος δικαιούται να καταβάλλει οποτεδήποτε οποιοδήποτε άλλο, πέραν της Ελάχιστης Μηνιαίας Καταβολής, ποσό έναντι του χρέους του χωρίς καμιά πρόσθετη εξ αυτού του λόγου πρόσθετη επιβάρυνση.

Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί

Δηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισμού συν τους τόκους και τις ενδεχόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την πίστωση που λαμβάνετε

Η συγκεκριμένη πληροφόρηση αναφέρεται στο πεδίο «Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)»

Κόστος της πίστωσης

Το επιτόκιο χορηγήσεων

Η κάρτα χορηγείται με κυμαινόμενο επιτόκιο που ανέρχεται σήμερα σε 17,35%, για συναλλαγές με επιχειρήσεις και σε 19,85% για αναλήψεις μετρητών λόγω πίστωσης,  το οποίο προσαυξάνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 (σήμερα 0,6%).

Η Τράπεζα δικαιούται να αποφασίζει την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα την αναπροσαρμογή του ανωτέρω κυμαινομένου επιτοκίου μέχρι του ύψους της διαφοράς μεταξύ της τιμής του επιτοκιακού δείκτη Euribor τριμήνου την τελευταία ημέρα του μήνα αυτού και της τιμής του ίδιου δείκτη την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα (εφ’ εξής «Μεταβολή του Δείκτη»). Για την εξεύρεση της εκάστοτε Μεταβολής του Δείκτη αφαιρείται πάντα η τιμή του ανωτέρω δείκτη του προηγούμενου μήνα από εκείνη του τελευταίου μήνα. Εάν η Τράπεζα δεν αναπροσαρμόσει το επιτόκιο έναν ημερολογιακό μήνα, παρά τη Μεταβολή του Δείκτη, δικαιούται την τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα, εφ’ όσον υπάρχει Μεταβολή του Δείκτη, να αποφασίσει την αναπροσαρμογή αυτού μέχρι του αθροίσματος των τελευταίων αυτών δύο Μεταβολών του Δείκτη. Σε περίπτωση που την τελευταία ημέρα του επόμενου ανωτέρω αναφερόμενου ημερολογιακού μήνα δεν υπάρχει Μεταβολή του Δείκτη, η Τράπεζα δικαιούται να αποφασίσει την αναπροσαρμογή του επιτοκίου μέχρι του ύψους της Μεταβολής του Δείκτη του προηγούμενου μήνα που η Τράπεζα δεν άσκησε το σχετικό της δικαίωμα.

Ως Euribor τριμήνου νοείται το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού για προθεσμιακές καταθέσεις εντός της ζώνης του ευρώ, όπως ανακοινώνεται από το πρακτορείο Reuters’ ή άλλο έγκυρο πρακτορείο στις 12:00 ώρα Ελλάδος ή μέσω της ιστοσελίδας www.euribor.org για καταθέσεις σε ευρώ διάρκειας τριών μηνών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτός ο καθορισμός της τιμής του Euribor τριμήνου οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ημέρες, συμφωνείται ότι θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή του δείκτη αυτού κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία είναι εφικτός ο προσδιορισμός αυτός.

Η ανωτέρω αναπροσαρμογή του επιτοκίου δημοσιεύεται στον Τύπο και το εκάστοτε νέο επιτόκιο ισχύει και εφαρμόζεται από την έναρξη της αμέσως επόμενης της δημοσίευσης εκτοκιστικής περιόδου και αναφέρεται και στους λογαριασμούς που αποστέλλονται περιοδικά στον πελάτη.

Η κάθε απόφαση της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής ή μη του επιτοκίου ουδέποτε αποτελεί πρόκριμα ή δέσμευση για τη διαμόρφωση οιασδήποτε σχετικής μελλοντικής απόφασής της.

Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ)

Πρόκειται για το συνολικό κόστος που εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό της συνολικής πίστωσης.

Το ΣΕΠΠΕ σας βοηθάει να συγκρίνετε διαφορετικές προσφορές

α) Παράδειγμα υπολογισμού: Εάν ο Κάτοχος Κάρτας με πιστωτικό όριο €1.500 την χρησιμοποιούσε άπαξ για αγορά αξίας €1.500 και εξοφλούσε το ποσό με το αναγραφόμενο (για τέτοιου είδους συναλλαγή) στο Παράρτημα επιτόκιο αυτό πλέον της ετήσιας συνδρομής σε 12 μηνιαίες δόσεις ισόποσου κεφαλαίου, το συνολικό ποσό που θα καλείτο να καταβάλει θα ήταν €1.641,26 και αναλύεται ως εξής: Κεφάλαιο €1.500, Τόκοι €141,26, Ετήσια συνδρομή €0
β) Ειδικότερα, οι προς καταβολή δόσεις θα είχαν ως εξής: 1η δόση €125, 2η δόση €154,63, 3η δόση €142,64, 4η δόση €142,83, 5η δόση €140,43, 6η δόση €139,14, 7η δόση €136,86, 8η δόση €135,45, 9η δόση €133,61, 10η δόση €131,52, 11η δόση €129,92, 12η δόση €129,24.
γ) Συμπληρωματικές παραδοχές που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό: διάρκεια σύμβασης 12 μήνες, τιμές επιτοκίου και συνδρομής αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής, έτος 365 ημερών, εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων από τον Κάτοχο.
δ) Το ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον νόμο θα ήταν 18,64% συμπεριλαμβανομένης ετήσιας συνδρομής, 18,64% χωρίς ετήσια συνδρομή

Είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση της πίστωσης ή για τη χορήγησή της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαφημίζονται, η λήψη:

o ασφάλισης που θα εξασφαλίζει την πίστωση, ή

o άλλης συμπληρωματικής υπηρεσίας;

Εάν ο πιστωτικός φορέας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων το κόστος αυτών των υπηρεσιών, αυτό δεν περιλαμβάνεται στο ΣΕΠΠΕ

Όχι

Συναφή έξοδα

Απαιτείται η τήρηση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών στους οποίους να εγγράφονται τόσο οι καταβολές όσο και οι αναλήψεις

Πέραν του λογαριασμού της Κάρτας που τηρεί η Τράπεζα, δεν απαιτείται το άνοιγμα από τον Κάτοχο καταθετικού λογαριασμού για την εξυπηρέτηση της Κάρτας. Το άνοιγμα και η τήρηση του λογαριασμού της Κάρτας δεν συνεπάγεται έξοδα για τον πελάτη.

Κόστος για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής (π.χ. πιστωτικής κάρτας)

Συνδρομή κάρτας: 0€

'Aλλα έξοδα που απορρέουν από τη σύμβαση πίστωσης

Εφάπαξ επιβάρυνση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου:
5% επί του ποσού της υπέρβασης με ελάχιστη χρέωση 5€. Σε περίπτωση περισσοτέρων υπερβάσεων, εντός του χρονικού διαστήματος μέχρι την έκδοση του επόμενου Μηνιαίου Λογαριασμού, το ποσοστό της επιβάρυνσης θα υπολογίζεται επί του ποσού της μεγαλύτερης εξ αυτών. Σε περίπτωση υπέρβασης του πιστωτικού ορίου ο Κάτοχος οφείλει να επιστρέψει το συνολικό ποσό της υπέρβασης και το ποσό της ανωτέρω επιβάρυνσης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του αμέσως επόμενου Μηνιαίου Λογαριασμού.
Επιβάρυνση συναλλαγών σε συνάλλαγμα:
α) Συναλλαγές σε συνάλλαγμα εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Η μετατροπή του ξένου νομίσματος σε ευρώ γίνεται με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή πώλησης) που παρέχει η Τράπεζα για το νόμισμα της συναλλαγής, όπως η τιμή αυτή δημοσιεύεται καθημερινά στο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος που αναρτάται στα καταστήματά της και στο διαδικτυακό της τόπο (https://www.eurobank.gr/el/isotimies) και είναι διαθέσιμη και μέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας, τηλ 210-9555000. Ο Κάτοχος επιβαρύνεται επίσης και με τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και δημοσιεύονται στο Τιμολόγιο Εργασιών της Τράπεζας και αναφέρονται στο Παράρτημα ως προς το σημερινό ύψος τους. Η τιμή πώλησης καθώς και τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος αποτελούν την συνολική επιβάρυνση του Κατόχου για τη μετατροπή του νομίσματος. Η συνολική αυτή επιβάρυνση, εκφραζόμενη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύεται καθημερινά στο ανωτέρω Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος ως τιμή fixing, γνωστοποιείται στον Κάτοχο μέσω του Τιμολογίου Εργασιών της Τράπεζας καθώς και μέσω του Παραρτήματος ως προς το σημερινό ύψος της. Η μετατροπή πραγματοποιείται πάντα με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή πώλησης) που θα ισχύει κατά τη στιγμή της χρέωσης του λογαριασμού του Κατόχου με το ποσό της συναλλαγής.
β) Συναλλαγές σε συνάλλαγμα εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Στην περίπτωση που το νόμισμα της συναλλαγής είναι χώρας εκτός ΕΟΧ, η μετατροπή του νομίσματος θα γίνεται, για τις κάρτες VISΑ, από το νόμισμα της συναλλαγής απευθείας σε ευρώ και για τις κάρτες MASTERCARD και MAESTRO πρώτα σε δολάρια ΗΠΑ και στη συνέχεια σε ευρώ. Η μετατροπή δύναται να γίνεται είτε α) με βάση την συναλλαγματική ισοτιμία (τιμή πώλησης) που παρέχει η Τράπεζα για το νόμισμα της συναλλαγής, όπως η τιμή αυτή δημοσιεύεται καθημερινά στο Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος που αναρτάται στα καταστήματά της και στο διαδικτυακό της τόπο (https://www.eurobank.gr/el/isotimies) και είναι διαθέσιμη και μέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας, τηλ 210-9555000 είτε β) με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ορίζουν οι οργανισμοί VISA (για τις κάρτες VISA) και MASTERCARD INTERNATIONAL (για τις κάρτες MASTERCARD και MAESTRO), κατά την ημερομηνία και ώρα επεξεργασίας και εκκαθάρισης της συναλλαγής (π.χ. για περιπτώσεις ξένων νομισμάτων που δεν τηρείται ισοτιμία Τράπεζας ή για τα οποία υπάρχει μεγάλη διακύμανση). Και στις δύο περιπτώσεις, ο Κάτοχος επιβαρύνεται και με τα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά και δημοσιεύονται στο Τιμολόγιο Εργασιών της Τράπεζας καθώς και στο Παράρτημα ως προς το σημερινό ύψος τους.

Επιβάρυνση ανάληψης μετρητών λόγω πίστωσης μέσω ATM άλλης τράπεζας:
0,75 € ανά συναλλαγή 

Επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής

Επιτόκιο υπερημερίας

Το επιτόκιο υπερημερίας ισούται με το κατά περίπτωση συμβατικό ετήσιο επιτόκιο πλέον 2,5% ποσοστιαίων μονάδων. Οι σε καθυστέρηση τόκοι εκτοκίζονται από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης με το επιτόκιο υπερημερίας και οι τόκοι που παράγονται, εφόσον δεν εξοφλούνται, κεφαλαιοποιούνται (ανατοκίζονται) ανά εξάμηνο.

Έξοδα παρακολούθησης καθυστερήσεων

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα προαναφερθέντα έξοδα σχετικά με τη σύμβαση πίστωσης

Η Τράπεζα προσδιορίζει το εκάστοτε ύψος των εξόδων κατά δίκαιη κρίση και το αναγράφει στο Τιμολόγιο της προς γνώση των συμβαλλομένων.

ΑΛΛΕΣ σημαντικές νομικές πτυχές

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πίστωσης εντός 14 ημερολογιακών ημερών

Ναι. Στην περίπτωση αυτή οφείλετε να καταβάλετε στην Τράπεζα το χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού της Κάρτας με τους επ’ αυτού δεδουλευμένους μέχρι την εξόφληση τόκους, τυχόν έξοδα καθώς και τις άτοκες δόσεις που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή στην Τράπεζα της δήλωσης υπαναχώρησης.

Πρόωρη εξόφληση

Έχετε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης ανά πάσα στιγμή, εν όλω ή εν μέρει

Ναι.

Ο πιστωτικός φορέας δικαιούται να λάβει αποζημίωση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης

Δεν υπάρχει επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης.

Έρευνα σε βάση δεδομένων

Ο πιστωτικός φορέας πρέπει να σας πληροφορήσει αμέσως και δωρεάν για τα αποτελέσματα έρευνας σε βάση δεδομένων, εφόσον η αίτηση πίστωσης απορρίπτεται βάσει της εν λόγω έρευνας. Αυτό δεν ισχύει όταν η παροχή των σχετικών πληροφοριών απαγορεύεται από άλλες νομοθετικές πράξεις που ενσωματώνουν κοινοτική νομοθεσία ή αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια

Ναι.

Δικαίωμα σε αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης πίστωσης

Έχετε το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να λάβετε δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης πίστωσης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται, εάν, κατά τη στιγμή της αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυμεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης πίστωσης με τον καταναλωτή

Ναι.

Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πιστωτικός φορέας δεσμεύεται από τις πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει πριν από τη σύναψη της σύμβασης

Η Τράπεζα δεσμεύεται μόνον κατά την ημέρα κατά την οποία παρέσχε τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες του παρόντος ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία έκδοσής του που αναγράφεται στην αρχή του.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ-ΤΕΚΕ

Σε  περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών από τη σύμβαση χορήγησης της Κάρτας, η Τράπεζα δικαιούται να προβαίνει σε συμψηφισμό,   χωρίς προηγούμενη δήλωσή της,  με  κάθε ανταπαίτηση του Κατόχου και του Κατόχου/ων πρόσθετης/των Κάρτας/ών (εάν υπάρχει/ουν) κατά της Τράπεζας, περιλαμβανομένης και αυτής που προέρχεται από υπόλοιπα καταθετικών τους λογαριασμών που τηρούνται σε αυτήν.  Στην περίπτωση  αυτή, το  ποσό που τυχόν τους αποδοθεί ως αποζημίωση  από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4370/2016,  θα προκύψει μετά το συμψηφισμό των υπολοίπων των λογαριασμών καταθέσεών τους με τις απαιτήσεις της Τράπεζας από την σύμβαση της Κάρτας εφόσον οι οφειλές από τη σύμβαση αυτή κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες: Διαδiκτυακός Τόπος ΤΕΚΕ:  www.teke.gr.

Παρελήφθη όμοιο έντυπο τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή πελάτη

«Ενημέρωση σχετικά με το δείκτη που χρησιμοποιείται ως δείκτης αναφοράς στις συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011» 
Το Euribor αποτελεί δείκτη αναφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.1 στοιχ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Στις συμβάσεις πίστωσης που χορηγεί η Τράπεζα προς καταναλωτές με κυμαινόμενο επιτόκιο, το Euribor αποτελεί το  δείκτη αναφοράς για τη  διακύμανση  του επιτοκίου, όπως αναφέρεται στο έντυπο «Τυποποιημένες Ευρωπαϊκές Πληροφορίες Καταναλωτικής Πίστης» στο οποίο επισυνάπτεται η παρούσα ενημέρωση, με αποτέλεσμα να καθορίζει το καταβλητέο ποσό αποπληρωμής της πίστωσης στις περιπτώσεις που η Τράπεζα αποφασίζει την αναπροσαρμογή  του επιτοκίου. 
Η παροχή του δείκτη Euribor και ο έλεγχος της παροχής αυτής γίνεται από το διαχειριστή του, που είναι το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγορών (European Money Markets Institute – EMMI) (βλ. διαδικτυακό τόπο του ΕΜΜΙ https://www.emmi-benchmarks.eu/).
Το EMMI βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με έδρα τις Βρυξέλλες), και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των ρυθμίσεων που προσδιορίζουν την τιμή του Euribor, για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που καθορίζουν την τιμή αυτή για διαφορετικές διάρκειες και για τη δημοσίευσή του παραπάνω δείκτη με τρόπο που να εξασφαλίζει ισότιμη και εύκολη πρόσβαση σε όσους τον χρησιμοποιούν, όπως π.χ τα πιστωτικά ιδρύματα. Το EMMI δεν εμφανίζεται στο δημόσιο μητρώο των διαχειριστών και δεικτών αναφοράς που τηρεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Το EMMI δεν είναι προς το παρόν υποχρεωμένο να υποβάλλει αίτηση για αδειοδότηση ή για εγγραφή στο δημόσιο μητρώο ΕΑΚΑΑ. Σε περίπτωση που το EMMI δεν εξασφαλίσει την αδειοδότηση ή αν δεν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο, από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα εφαρμοστούν για το Euribor οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. Επιπλέον, το Euribor δεν είναι εγγραμμένο στο δημόσιο μητρώο που τηρεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) αλλά το ΕΜΜΙ έχει προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να αναμορφώσει τον εν λόγω δείκτη αναφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που το Euribor δεν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο, από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα εφαρμοστούν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 51 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011. . Το ΕΜΜΙ - μεταξύ άλλων - είναι υποχρεωμένο, βάσει του προαναφερθέντος Κανονισμού, να παρέχει προειδοποίηση ότι ενδέχεται ορισμένοι παράγοντες, ακόμη και εξωτερικοί που δεν υπόκεινται στον έλεγχό του, να καταστήσουν αναγκαία την τροποποίηση ή την παύση του Euribor και να ενημερώνει τα πιστωτικά ιδρύματα ότι η τροποποίηση του Euribor ή η παύση παροχής του μπορεί να έχει αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις που αναφέρονται στο δείκτη αυτό. 
Σε σχέση με τα ανωτέρω, όταν η Τράπεζα πληροφορηθεί την ενδεχόμενη ουσιώδη μεταβολή ή παύση του δείκτη Euribor, θα προβεί στις ενέργειες, που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (Σχέδιο), το οποίο έχει εγκριθεί από τη Διοικητική Επιτροπή της Τράπεζας στις 4/9/2018, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο, με σκοπό να υποκατασταθεί το Euribor σε περίπτωση που αυτό τροποποιηθεί ή παύσει να υφίσταται, αιτιολογώντας επαρκώς τη σχετική απόφασή της.
Τούτο σημαίνει ότι εάν επέλθει τροποποίηση ή παύση του δείκτη Euribor, ο δείκτης αναφοράς  για την περίπτωση διακύμανσης του  επιτοκίου της σύμβασης, θα αποτελείται από  τον αντικαταστάτη του δείκτη Euribor, που θα κριθεί κατάλληλος από την Τράπεζα, με βάση το Σχέδιο Το Σχέδιο βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.eurobank.gr/el/omilos).

Παρελήφθη όμοιο έντυπο Ενημέρωσης σχετικά με το δείκτη αναφοράς που περιλαμβάνεται στις συμβάσεις Καταναλωτικής Πίστης.
Ονοματεπώνυμο και υπογραφή πελάτη.