e-Banking Σημεία Εξυπηρέτησης Επικοινωνία ΙΒΑΝ Όροι Συναλλαγών English ΕΕΤ
Όμιλος
Επενδυτές
Σχέσεις με τους Πελάτες
Δίκτυα Εξυπηρέτησης
Λήξη τραπεζικής αργίας
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυα Eurobank
Ιδιώτες
Καταθέσεις
Προνόμια Συνταξιούχων
Προνόμια Μισθωτών
Αμοιβαία Κεφάλαια
Ασφάλειες
Επισκευαστικά Δάνεια
Πράσινα Δάνεια
Προσωπικά Δάνεια
Κάρτες
Προγράμματα Επιβράβευσης
Καθημερινές Συναλλαγές & Υπηρεσίες
Online Υπηρεσίες
Online Αιτήσεις
Live Banking
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ.)
Επιχειρήσεις
(άνω των €2,5 εκ.)
Personal Banking
Private Banking
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις
Συνήθεις Ερωτήσεις
Ιδιώτες /  
Φράση Go 
Στεγαστικά Δάνεια
Εθελοντικός Κώδικας Συμπεριφοράς
To παρακάτω κείμενο αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό, ώστε να γνωρίζετε τις πληροφορίες που μπορείτε να ζητήσετε από την Τράπεζα για τα στεγαστικά δάνεια. Πρόκειται για έναν «Eθελοντικό Kώδικα Συμπεριφοράς», όπως ονομάζεται, τον οποίο διαπραγματεύτηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών και οι αντίστοιχες του πιστωτικού τομέα και προβλέπει κάθε προσυμβατική πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή, σε ό,τι αφορά στα στεγαστικά δάνεια. Στόχος του κώδικα είναι να εξασφαλίσει διαφανή πληροφόρηση, ώστε να γνωρίζετε κάθε απαραίτητο στοιχείο, που θα σας οδηγήσει στη σωστή επιλογή στεγαστικού δανείου. Εάν επιθυμείτε εκτύπωση του Τυποποιημένου Δελτίου Πληροφοριών, παρακαλούμε πατήστε το σχετικό εικονίδιο στο τέλος της σελίδας. Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε κάθε ερώτημά σας.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι τυποποιημένες αυτές πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του «εθελοντικού κώδικα συμπεριφοράς κατά την προσυμβατική ενημέρωση για στεγαστικά δάνεια» που μπορείτε να ζητήσετε από τον πιστωτή σας.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

b
Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα αριθμητικά στοιχεία παρέχονται με καλή πίστη και αποτελούν ακριβή εικόνα της προσφοράς που ο πιστωτής μπορεί να προτείνει
ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και βάσει των πληροφοριών που του έχουν παρασχεθεί. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς.
Η παροχή αυτών των πληροφοριών δεν συνεπάγεται υποχρέωση του πιστωτή να χορηγήσει πίστωση.

1. Δανειστής
 
2. Περιγραφή του Προιόντος

Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να παρέχει σύντομη αλλά σαφή περιγραφή του προιόντος.
Πρέπει να διευκρινίζεται αν η προβλεπόμενη ασφάλεια είναι υποθήκη σε ακίνητο ή άλλη συνήθης ασφάλεια.
Πρέπει να διευκρινίζεται αν το προσφερόμενο προιόν είναι στεγαστικό δάνειο εξοφλούμενο εφάπαξ (δηλ. εξόφληση κατά τη λήξη με καταβολή των τόκων εδιάμεσα) ή τοκοχρεολυτικό στεγαστικό δάνειο (δηλ. αποπληρωμή των τόκων και του κεφαλαίου σε όλη τη διάρκεια του δανείου).
Πρέπει να διευκρινίζεται αν οι όροι του δανείου εξαρτώνται από τη συμμετοχή του καταναλωτή σε ένα μέρος του κεφαλαίου (το οποίο μπορεί να εκφράζεται σε ποσοστό της αξίας του ακινήτου).
Αν οι όροι του δανείου εξαρτώνται από την εγγύηση ενός τρίτου μέρους, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς.

3. Ονομαστικό Επιτόκιο
(να αναφέρονται το είδος του επιτοκίου και η διάρκεια της σταθερής περιόδου)

Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να παρέχει πληροφορίες για το ουσιαστικότερο στοιχείο του δανείου, δηλαδή το επιτόκιο. Κατά περίπτωση, η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει διευκρινίσεις για τον τρόπο διακύμανσης του επιτοκίου, ειδικότερα την περιοδικότητα των αναθεωρήσεων, τις περιόδους «παγώματος» των επιτοκίων και τις σχετικές επιβαρύνσεις, τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια κ.λ.π.

Η περιγραφή αυτή πρέπει:

 • να διευκρινίζει αν το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδέεται με ένα δείκτη ή όχι και
 • να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με το μηχανισμό προσαρμογής στο δείκτη, αν υπάρχει.
 • 4. Συνολική ετήσια ποσοστιαία επιβάρυνση (ΣΕΠΕ)
  (είτε βάσει της εθνικής νομοθεσίας, όπου υπάρχει, είτε τελικό επιτόκιο - effective rate)

  Όταν η εθνική νομοθεσία δεν προβλέπει ΣΕΠΕ, πρέπει να χρησιμοποιείται το αντίστοιχο τελικό επιτόκιο (effective rate).

  5. Ύψος της παρεχόμενης πίστωσης και νόμισμα 
  6. Διάρκεια του στεγαστικού δανείου 
  7. Αριθμός και περιοδικότητα των δόσεων (μπορεί να διαφέρει)
   
  8. Ύψος κάθε δόσης τοκοχρεολυτικού στεγαστικού δανείου (ποικίλει) 
  9. Για δάνειο εφάπαξ εξοφλούμενο:

 • ύψος κάθε τακτικής καταβολής τόκων
 • ύψος κάθε τακτικής καταβολής τόκων
 • Ο πιστωτής πρέπει να αναφέρει - πραγματικά ή ενδεικτικά:
  α) το ύψος κάθε τακτικής καταβολής τόκων ανάλογα με την περιοδικότητα των δόσεων (βλ. Θέμα 7).
  β) το ύψος κάθε τακτικής καταβολής προς το φορέα αποπληρωμής ανάλογα με την περιοδικότητα των δόσεων (βλ. Θέμα 7)
  Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να υπάρχει ειδοποίηση που να διευκρινίζει ότι ο φορέας αποπληρωμής μπορεί να μην καλύπτει το ύψος του δανείου.
  Αν ο πιστωτής παρέχει το φορέα αποπληρωμής και τον έχει περιλάβει με την ιδιότητα αυτή στην προσφορά του, μια ένδειξη πρέπει να αναφέρει σαφώς ότι η προσφορά εξαρτάται ή όχι από την αποδοχή του φορέα αποπληρωμής από τον καταναλωτή.

  10. Πρόσθετα μη επαναλαμβανόμενα (εφάπαξ) έξοδα (αν υπάρχουν)

  Πρέπει να παρέχεται κατάλογος με τα αρχικά και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που θα πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη λήψη του στεγαστικού δανείου.

 • Όταν το κόστος αυτό εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από τον πιστωτή, πρέπει να παρέχεται εκτίμησή του.
  Πρέπει να αναφέρεται το γεγονός ότι το κόστος αυτό πρέπει να καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αίτησης για δάνειο, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
 • Το κόστος αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα:
 • διοικητικά έξοδα,
 • νομικά έξοδα,
 • εκτίμηση του ακινήτου.
  Όταν μία προσφορά εξαρτάται από τον όρο ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον καταναλωτή από τον πιστωτή (εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία), ο όρος αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς.
 • 11. Πρόσθετα επαναλαμβανόμενα έξοδα
  (μη συμπεριλαμβανόμενα στο 10)

  Ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει, για παράδειγμα:

 • την ασφάλεια αποπληρωμής του δανείου (ανεργίας/ζωής)
 • την ασφάλεια πυρός
 • την ασφάλεια κατοικίας και εξοπλισμού
  Όταν μία προσφορά εξαρτάται από τον όρο ότι οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον καταναλωτή από τον πιστωτή (εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία), ο όρος αυτός θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς.
 • 12. Πρόωρη αποπληρωμή

  Ο πιστωτής πρέπει να παρέχει πληροφορίες:

 • σχετικά με τη δυνατότητα και τους όρους πρόωρης αποπληρωμής
 • για τυχόν πρόσθετα σχετικά έξοδα. Όταν το ύψος των εξόδων αυτών δεν μπορεί να καθοριστεί στο συγκεκριμένο στάδιο, πρέπει να αναφέρεται ότι θα είναι πληρωτέο ένα ποσό, το οποίο να καλύπτει το κόστος για τον πιστωτή λόγω της πρόωρης λύσης της σύμβασης του στεγαστικού δανείου.
 • 13. Όργανα εσωτερικού ελέγχου παραπόνων

  Επωνυμία, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Τραπεζικό Μεσολαβητή, Καραγιώργη Σερβίας 12-14, τηλ. 210 3376 700

  14. Ενδεικτικός πίνακας αποπληρωμής

  Ο πιστωτής πρέπει να παρέχει ενδεικτικό και συνοπτικό πίνακα αποπληρωμής που να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

 • τις μηνιαίες ή τριμηνιαίες (κατά περίπτωση) δόσεις αποπληρωμής για το πρώτο έτος
 • τα ετήσια ποσά για τη συνολική διάρκεια του δανείου.

  Ο πίνακας πρέπει να περιέχει στοιχεία για:
 • την αποπληρωμή του κεφαλαίου
 • την πληρωμή των τόκων
 • το οφειλόμενο κεφάλαιο
 • το ύψος κάθε δόσης
 • το σύνολο του κεφαλαίου και των τόκων.
  Θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο πίνακας είναι αποκλειστικά και μόνο ενδεικτικός και πρέπει να περιέχει σχετική μνεία, αν το προτεινόμενο στεγαστικό δάνειο είναι δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο.
 • 15. Υποχρέωση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού & πίστωσης της μισθοδοσίας του καταναλωτή στον πιστωτή  
  Copyright © Eurobank
  Site Map Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων Υποβολή θετικού σχολίου/παραπόνου Τιμολόγιο Τραπεζικών Εργασιών (Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα) Επιτόκια Καταθετικών Προϊόντων Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων Πιστοποιημένοι Υπάλληλοι για Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Τιμολόγιο Private Banking (Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα)