e-Banking Σημεία Εξυπηρέτησης Επικοινωνία ΙΒΑΝ Όροι Συναλλαγών English ΕΕΤ
Διεθνής Παρουσία
Εταιρική Διακυβέρνηση
Θέσεις Εργασίας
Μαθητεία
Εταιρική Υπευθυνότητα
Ιστορικό Αρχείο
Αναλύσεις
Ενημέρωση
Επενδυτές
Σχέσεις με τους Πελάτες
Δίκτυα Εξυπηρέτησης
Λήξη τραπεζικής αργίας
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυα Eurobank
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ.)
Επιχειρήσεις
(άνω των €2,5 εκ.)
Personal Banking
Private Banking
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις
Συνήθεις Ερωτήσεις
Όμιλος /  
Φράση Go 
Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό του ομίλου Eurobank αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο του Οργανισμού και το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, ειδικότερα σε μια εποχή όπου η οικονομική και κοινωνική συγκυρία απαιτούν ευελιξία, ευαισθησία και φροντίδα απέναντι στον πελάτη και συνάνθρωπο.

Διαχρονικά, βασική δέσμευση του ομίλου Eurobank είναι η συστηματική και αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων του. Στο πλαίσιο αυτό και μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

  • Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου
  • Στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάθε εργαζόμενου. Η παροχή ίσων ευκαιριών για την εξέλιξη όλων των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών της Τράπεζας για το ανθρώπινο δυναμικό της, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία και την ηλικία του κάθε ενός.
  • Στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν τον Όμιλο
  • Στη συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων και στη διαφάνεια των πρακτικών και των διαδικασιών που ακολουθούνται στην εξέλιξη όλων

Ειδικότερα για το 2014, κρίσιμη ήταν η ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων, οι οποίοι προήλθαν από το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τη Νέα Proton Bank, μέσα από διαδικασίες, οι οποίες εξασφάλισαν τη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ενός αισθήματος αξιοκρατίας και συνέχειας.


 Ένταξη προσωπικού Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Νέας Proton Bank

Το 2014 ολοκληρώθηκε η λειτουργική ενοποίηση της Eurobank με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε συνέχεια της συγχώνευσης με τη Νέα Proton Bank που ολοκληρώθηκε το 2013, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες για το σύνολο των εργαζομένων της ενιαίας πλέον Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

Η ένταξη των νέων εργαζομένων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο του εργασιακού καθεστώτος και το λειτουργικό μοντέλο της Eurobank και με βασικά κριτήρια τη διαφάνεια, την αξιοκρατική προσέγγιση και την αντικειμενικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο διενεργήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας με την πλειοψηφία του προσωπικού των δύο τραπεζών (1.447 άτομα), με έμφαση στις κεντροποιημένες υπηρεσίες και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και των Διευθυντών των αντίστοιχων μονάδων. Στόχος των συναντήσεων γνωριμίας ήταν:

  • Η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με την κάλυψη αναγκών στον Όμιλο
  • Η ανάδειξη των δεξιοτήτων του κάθε εργαζόμενου των δύο τραπεζών
  • Η ομαλή μετάβαση και ένταξη στο νέο ενιαίο Όμιλο
  • Η υποστήριξη στη διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας και ταυτότητας

Επίσης, για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των συναδέλφων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο πλάνο εκπαίδευσης σε θέματα συστημάτων, προϊόντων και διαδικασιών της Τράπεζας, η εφαρμογή του οποίου ξεπέρασε συνολικά τις 5.500 συμμετοχές και τις 46.500 ανθρωποώρες.Περισσότερα για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ομίλου
Copyright © Eurobank
Site Map Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων Υποβολή θετικού σχολίου/παραπόνου Τιμολόγιο Βασικών Εργασιών Επιτόκια Καταθέσεων Επιτόκια Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων Πιστοποιημένοι Υπάλληλοι για Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών