e-Banking Σημεία Εξυπηρέτησης Επικοινωνία ΙΒΑΝ Όροι Συναλλαγών English ΕΕΤ
Όμιλος
Επενδυτές
Σχέσεις με τους Πελάτες
Δίκτυα Εξυπηρέτησης
Λήξη τραπεζικής αργίας
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυα Eurobank
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ.)
Επαγγελματικός Σύμβουλος
Καταθέσεις
Κεφάλαια Κίνησης
Επαγγελματικός Εξοπλισμός
Επαγγελματική Στέγη
Επιδοτούμενα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Leasing
Factoring
Καινοτομία / Νεανική επιχειρηματικότητα
Καθημερινές Συναλλαγές
Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
Ασφάλειες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Business Banking Τουρισμός
Business Banking Αγροτικός Τομέας
Επιχειρήσεις
(άνω των €2,5 εκ.)
Personal Banking
Private Banking
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις
Συνήθεις Ερωτήσεις
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ.) /  
Φράση Go 
ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Η Eurobank συμμετέχει στη δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του ΕΤΕΑΝ, παρέχοντας χρηματοδότηση με χαμηλά συνολικά επιτόκια στις μεσαίες & μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη μέσω Κεφαλαίου Κίνησης ή/και για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Το 50% των κεφαλαίων προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ και διατίθενται άτοκα  ενώ το υπόλοιπο 50% προέρχεται από κεφάλαια της Τράπεζας με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους.
 
Χαρακτηριστικά προγράμματος
 

Επιτόκιο χρηματοδότησης:

Κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο εφαρμόζεται στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% προσφέρεται από το ΤΕΠΙΧ άτοκο

 

   

Ποσό χρηματοδότησης:

 

Κεφάλαιο Κίνησης έως €300.000

Επενδυτικά Σχέδια έως €800.000

   

Διάρκεια χρηματοδότησης:

 

Κεφάλαιο Κίνησης έως 4 έτη

Επενδυτικά σχέδια από 5 έως 12 έτη

 
   

Έξοδα χρηματοδότησης:

0,5% επί του εγκεκριμένου ποσού του δανείου, με ελάχιστο τα €100 και μέγιστο τα €2.000

 
 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις
 
Το πρόγραμμα αφορά σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας Ε.Μ.Ε-κύκλο εργασιών έως €50 εκ. ή ενεργητικό €43 εκ.) οι οποίες βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας τους (υπό σύσταση, νέες & υφιστάμενες) και: 
 • Έχουν έδρα στην Ελλάδα και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση του δανείου
 • Δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εγγυημένο δάνειο που έχουν λάβει με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ
 • Δραστηριοποιούνται στην πλειοψηφία των κλάδων της ελληνικής οικονομίας εκτός εξαιρέσεων (επιλογή επιχειρήσεων βάσει Κ.Α.Δ.)

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες βάσει του οδηγού προγράμματος οι παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • Προβληματικές επιχειρήσεις
 • Παράνομες ενισχύσεις
 • Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:
  • Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
  • Πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων
  • Μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν:
   • Το ποσοστό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς
   • Η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
  • Εξαγωγικά προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφόσον η αιτούμενη ενίσχυση συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής, ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα 
  • 'Ανθρακα
  • Οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, εφόσον η αιτούμενη ενίσχυση αφορά στην απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
 • Τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού, οι δημοτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί

Σημ.: Για την επιλογή ή μη επιχειρήσεων με μεικτή δραστηριότητα θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).


Επιλέξιμες δαπάνες

Α) Για Κεφάλαιο Κίνησης

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον
εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση.

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος,
αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

Β) Για επενδύσεις

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δαπάνες που αφορούν επενδυτικά σχέδια όπως:

 • Δαπάνες που έχουν εγκριθεί και έχουν ενταχθεί στον Ν. 3299/2004 ή άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης
 • Οποιαδήποτε άλλη επενδυτικού χαρακτήρα δαπάνη που προτίθεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση

Δικαιολογητικά

Για να κάνετε αίτηση για υπαγωγή της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα, χρειάζεστε τα συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση του αιτήματος.

Επιπλέον, για το πρόγραμμα απαιτούνται:

 1. Έντυπο Ε7 που αφορά στην αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος.
  Προκειμένου για νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε7, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφουν ότι κατά το έτος υποβολής της αίτησής τους, θα απασχολήσουν λιγότερους από 250 εργαζόμενους-ΕΜΕ.
 2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μόνο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και ως εκ τούτου δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε3
 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 4. ΄Αδεια λειτουργίας σε ισχύ ή για τις υπό ίδρυση άδεια εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή
 5. Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis παρέχεται από την Τράπεζα)
 6. Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της μεσαίας & μικρής επιχείρησης (παρέχεται από την Τράπεζα)
 7. Στην περίπτωση επιχειρηματικών, επενδυτικών επιχορηγούμενων σχεδίων, κατάθεση αντιγράφου του επενδυτικού σχεδίου που έχει εγκριθεί μαζί με την αντίστοιχη απόφαση ένταξης (π.χ. επενδυτικός νόμος 3299/2004 ή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΕΠ)
 8. Το τυποποιημένο έντυπο του επενδυτικού/επιχειρηματικού σχεδίου (παρέχεται από την Τράπεζα)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα στελέχη της Eurobank Τραπεζικής Επιχειρήσεων που σας εξυπηρετούν στα εξειδικευμένα δίκτυα εξυπηρέτησης.


Copyright © Eurobank
Site Map Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων Υποβολή θετικού σχολίου/παραπόνου Τιμολόγιο Τραπεζικών Εργασιών (Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα) Επιτόκια Καταθετικών Προϊόντων Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων Πιστοποιημένοι Υπάλληλοι για Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Τιμολόγιο Private Banking (Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα)