e-Banking Σημεία Εξυπηρέτησης Επικοινωνία ΙΒΑΝ Όροι Συναλλαγών English ΕΕΤ
Όμιλος
Επενδυτές
Σχέσεις με τους Πελάτες
Δίκτυα Εξυπηρέτησης
Λήξη τραπεζικής αργίας
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυα Eurobank
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ.)
Επιχειρήσεις
(άνω των €2,5 εκ.)
Personal Banking
Private Banking
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις
Συνήθεις Ερωτήσεις
 
Φράση Go 
Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων
ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

I. Υπεύθυνος και σκοποί επεξεργασίας:

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έδρα την Αθήνα (Διεύθυνση: Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 337 000) (εφ’ εξής η «Τράπεζα»), ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφ΄εξής το «Υποκείμενο») ότι η ίδια ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της:

(α) Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου, για το σκοπό εξυπηρέτησης, υποστήριξης και παρακολούθησης των συναλλαγών και σχέσεων της Τράπεζας μαζί του, εκτέλεσης μεταξύ τους σύμβασης, προάσπισης των συμφερόντων της Τράπεζας, εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, καθώς και πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παρανόμων πράξεων,


(β) Ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου για το σκοπό (i) διενέργειας ελέγχων προβλεπόμενων από νομοθετήματα, (ii) προστασίας της εμπορικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών ιδίως με πρόσβαση στα διατραπεζικά συστήματα της Τειρεσίας Α.Ε. ή διαβίβαση σε αυτά δεδομένων του Υποκειμένου που έχουν σχέση με την οικονομική του συμπεριφορά ή και την τυχόν καταγγελία από την Τράπεζα πιστοδοτικών συμβάσεων, (iii) δημόσιας προβολής της Τράπεζας, (iv) αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και (v) εφ’ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, προώθησης των υπηρεσιών της Τράπεζας,


(γ) Για λόγους προστασίας των συναλλαγών, καταγράφουν και αρχειοθετούν όλες τις εντολές του Υποκειμένου που αυτό διαβιβάζει στην Τράπεζα τηλεφωνικώς για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων (άρθρο 18 του Ν. 3340/2005).

II. Αποδέκτες των δεδομένων:

(α) Για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Τράπεζα να ανακοινώνει βάσει ή για την εκτέλεση σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής ή κανονιστικής αποφάσεως, καθώς και για τα στοιχεία η ανακοίνωση των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση έννομου συμφέροντος της Τράπεζας ή των τρίτων στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα: Τράπεζα της Ελλάδος, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, Χρηματιστήριο Αθηνών, Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς κοινής ωφέλειας, Εθνικό Τυπογραφείο, ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί φορείς, Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ), «Τειρεσίας Α.Ε.», εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δικαστικές αρχές και διαιτητικά δικαστήρια, δημόσιοι λειτουργοί ή, κατά περίπτωση, άλλοι τρίτοι.


(β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση, οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και, εφ’ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι θυγατρικές της Τράπεζας και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες με έδρα τόσο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην Ελβετία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

ΙΙΙ. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης:

Το Υποκείμενο δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 Ν. 2472/1997) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του, το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται στο Διευθυντή οποιουδήποτε Καταστήματος της Τράπεζας ή να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Εurophone Banking (25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης & Τεώ, 177 78 Ταύρος) στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης 210 955 5000 ή 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο ή με τον Τομέα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν της Τράπεζας στον αριθμό τηλεφωνικής κλήσης 210 352 3262 ή μέσω email στη δ/νση e-banking@eurobank.gr. Στην περίπτωση που η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αφορά στα δεδομένα που τηρούνται από την Τειρεσίας Α.Ε., τα Υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται είτε  στα γραφεία εξυπηρέτησης κοινού της Τειρεσίας Α.Ε.  (Αλαμάνας 1 & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι και Μασσαλίας 1 & Σόλωνος, 106 80, τηλ. 210 367 6700) είτε στην Τράπεζα, κατά τα ανωτέρω, η οποία θα διαβιβάζει το σχετικό αίτημα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Copyright © Eurobank
Site Map Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων Υποβολή θετικού σχολίου/παραπόνου Τιμολόγιο Τραπεζικών Εργασιών (Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα) Επιτόκια Καταθετικών Προϊόντων Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων Πιστοποιημένοι Υπάλληλοι για Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Τιμολόγιο Private Banking (Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα)