ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Ν. 2472/1997)


Η Τράπεζα (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) ή τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, (Εκτελούντες την Επεξεργασία) θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που υπογράφουν την παρούσα (Υποκείμενα), προς το σκοπό: α) αξιολόγησης της παρούσας αιτήσεως, β) εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων, γ) εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Τράπεζας και προάσπισης των συμφερόντων της, δ) εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Υποκειμένων από τις σχετικές συμβάσεις, ε) προστασίας της εμπορικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών, ιδίως με: i) πρόσβαση της Τράπεζας στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων και στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων της Τειρεσίας ΑΕ και την άντληση από αυτά τυχόν οικονομικών δεδομένων των Υποκειμένων ή/και με χρήση του Συστήματος Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς (Scoring) της Τειρεσίας ΑΕ, για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου από την αιτούμενη χρηματοδότηση ή/και την επαναξιολόγηση του κινδύνου αυτού κατά τη διάρκεια της σύμβασής της καθώς και μετά την τυχόν καταγγελία της και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της και ii) τη διαβίβαση στην Τειρεσίας ΑΕ οικονομικών δεδομένων των Υποκειμένων προς καταχώρισή τους στα διατραπεζικά της συστήματα και στ) προώθησης/διαφήμισης τραπεζικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις. Αποδέκτες των δεδομένων: 1) Για την εκτέλεση των συμβάσεων και την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων των Υποκειμένων, την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Τράπεζας και την προάσπιση των συμφερόντων της, κατά περίπτωση: Η Τράπεζα της Ελλάδος, δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, διαιτητικά δικαστήρια, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, δημόσιοι λειτουργοί ή, κατά περίπτωση, άλλοι τρίτοι, και - εφόσον συντρέχει περίπτωση - οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών του Ν. 3758/2009 ή οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του Ν. 4354/2015 όπως ισχύει, με σκοπό την ενημέρωση των Υποκειμένων για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή/και τη διαχείριση των οφειλών αυτών, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω νόμων όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν 2) Για την προστασία της εμπορικής πίστης και των οικονομικών συναλλαγών: Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι, - Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα – www.tiresias.gr), μέσω διαβίβασης στα διατραπεζικά Συστήματα Συγκέντρωσης Κινδύνων και Αθέτησης Υποχρεώσεων δεδομένων των Υποκειμένων που έχουν σχέση με την οικονομική τους συμπεριφορά από τη σύμβαση της αιτούμενης χορήγησης ή και την τυχόν καταγγελία της σύμβασης αυτής από την Τράπεζα καθώς και των προσωπικών στοιχείων αυτών, προς καταχώρισή τους στα ανωτέρω Συστήματα αντίστοιχα. 3) Για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας: Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας, οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, καθώς και συνεργαζόμενα με αυτή νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Τα Υποκείμενα έχουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης, για την άσκηση των οποίων μπορούν να απευθύνονται στο Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών Καταναλωτικής & Στεγαστικής Πίστης της Τράπεζας (οδός 25ης Μαρτίου, Θεσσαλονίκης και Τεώ, 17 778, Ταύρος, τηλ: 210 9555000).

Ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται και μέσω των Γενικών Όρων Συναλλαγών της Τράπεζας καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της (www.eurobank.gr), ενώ για τα συστήματα της Τειρεσίας ΑΕ και μέσω της ιστοσελίδας της (www.tiresias.gr).